Lịch công tác tuần 5 năm 2023 (từ 30/01/2023 đến 05/02/2023)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 05 THEO NĂM 2023
TUẦN 25 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
30/01

Sáng
9h30

Nội dung: Tổ chức gặp mặt đầu xuân Qúy Mão năm 2023.
Thành phần: Toàn thể CB, CNV và giảng viên không có giờ lên lớp.
Địa điểm: Hội trường lớn Hà Nội.
Ghi chú: TT CNTT-TV, Phòng HCQT chuẩn bị kỹ thuật và CSVC.

Lãnh đạo Nhà trường

Chiều
14h30

Nội dung: Tổ chức gặp mặt đầu xuân Qúy Mão năm 2023 tại CS Vĩnh Phúc.
Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Lâm, ô Thanh (P.Đào tạo), bà Ánh (TCKT), ô Quyền (HCQT); đại diện Lãnh đạo một số đơn vị và toàn thể CB, CNV, giảng viên không có giờ lên lớp của CS Vĩnh Phúc.
Địa điểm: Phòng họp T3, CSĐT Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Xe nhà trường xuất phát lúc 13h00.
Lãnh đạo Nhà trường

Chiều
14h30

Nội dung: Tổ chức gặp mặt đầu xuân Qúy Mão năm 2023 tại CS Thái Nguyên.
Thành phần: Chủ tịch HĐT, PHT Hùng, ô Trinh (P.KHCN&HTQT), bà Thu (TCCB), ô An (P.SĐH); đại diện Lãnh đạo một số đơn vị và toàn thể CB, CNV, giảng viên không có giờ lên lớp của CS Thái Nguyên.
Địa điểm: Hội trường T3, CSĐT Thái Nguyên.
Ghi chú: Xe nhà trường xuất phát lúc 13h00.

Lãnh đạo Nhà trường

Thứ Ba
31/01

Sáng
8h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.

Bí thư Đảng ủy
Sáng
9h00
Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.
Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Giao ban tháng 02/2023.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBan Giám hiệu; cấp trưởng các phòng, khoa, trung tâm; chủ tịch công đoàn; Bí thư ĐTN.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn và đại diện các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 03 CSĐT.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.

Hiệu trưởng
Thứ Tư
01/02
Sáng
8h30

Nội dung: Họp báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Thành phần: Ban Giám hiệu; lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: Đào tạo, ĐTSĐH, ĐTTC, KTĐBCL, TTPC, TTTVDH-VLQT, TTKN-QHDN tại CS Hà Nội.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.
Ghi chú: Các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo​.

Hiệu trưởng

Chiều
14h30

Nội dung: Họp báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Thành phần: Ban Giám hiệu; lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: HCQT, TTCNTTTV
 tại CS Hà Nội.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.
Ghi chú: Các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo​.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
02/02

Sáng
8h30
Nội dung: Họp báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Thành phần: Ban Giám hiệu; lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: TCCB, KHCN&HTQT, TCKT, QLĐTXDCB
 tại CS Hà Nội.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.
Ghi chú: Các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo​.
Hiệu trưởng
Chiều
14h30
Nội dung: Họp báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Ban thường vụ (Công đoàn, ĐTNCSHCM); Ô Thanh, Ô Dũng (ĐT); Bà Thu (TCCB), Ô Quyền (HCQT), Bà Ánh (TCKT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.
Ghi chú: Các đơn vị
CĐ, ĐTN​ chuẩn bị nội dung báo cáo​.
Hiệu trưởng

Thứ Sáu
03/02

Sáng
8h30

Nội dung: Họp báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Thành phần: Ban Giám hiệu; lãnh đạo và giảng viên các đơn vị không có giờ lên lớp (Khoa LLCT-QPAN-GDTC, Khoa KHƯD, Khoa CSKT); Lãnh đạo các đơn vị: ĐT, KTĐBCL, KHCN-HTQT, TCCB, HCQT, TTCNTT-TV tại CS Hà Nội.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.
Ghi chú: Các đơn vị
LLCT-QPAN-GDTC, KHƯD, CSKT​ chuẩn bị nội dung báo cáo​.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
04/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
05/02

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook