Thông báo kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đối với thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Công nghệ GTVT

THÔNG BÁO
Kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đối với thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Công nghệ GTVT
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐT ngày 10/11/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ GTVT phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ GTVT; Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐT ngày 29/12/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ GTVT về một số nội dung phiên họp ngày 29/12/2023, trong đó nhất trí áp dụng khoản 2 Điều 2 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 để thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 618/TB-ĐHCNGTVT ngày 24/01/2024 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 12/3/2024 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3448/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 16/5/2024 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo như sau:

1. Kết quả tuyển dụng viên chức và công nhận kết quả trúng tuyển

- Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả tuyển dụng viên chức tại Quyết định số 3448/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 16/5/2024 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Kết quả tuyển dụng viên chức được công khai trên công thông tin điện tử (http://www.utt.edu.vn) và bảng tin tại các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo công nhận 64 thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (có danh sách kèm theo)

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với người trúng tuyển

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trường Đại học Công nghệ GTVT (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ - Phòng 303, Nhà H1), địa chỉ số 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người trúng tuyển có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cần nộp kèm cả bản công chứng dịch thuật của văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm học tập sang tiếng Việt. Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Các giấy tờ về quá trình công tác (nếu có): số sổ bảo hiểm xã hội hoặc quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng, diễn biến tiền lương...

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Hiệu trưởng ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ tuyển dụng của thí sinh trúng tuyển, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải sẽ ra quyết định tuyển dụng và gửi quyết định tới thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải để ký hợp đồng làm việc và nhận việc.

Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định thì Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (http://www.utt.edu.vn), niêm yết tại các cơ sở đào tạo của Trường và gửi tới thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký. Mọi chi tiết xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Duy Nam, chuyên viên chính, Phòng Tổ chức cán bộ - SĐT 0989.499.628.

Hội đồng tuyển dụng viên chức trân trọng thông báo để các thí sinh dự tuyển biết và thực hiện./.

File đính kèm