Thông báo Kế hoạch triển khai công việc trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19