Báo cáo thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2022 - 2023

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 36) về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Công nghệ GTVT công bố các nội dung công khai năm học 2022 - 2023 như sau:

Chi tiết xem tệp đính kèm.

File đính kèm