Kế hoạch tổ chức hội nghị kinh nghiệm công bố quốc tế thuộc lĩnh vực kinh tế và quản trị đại học theo hướng ứng dụng

1. Mục đích:

Nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học và năng lực viết bài báo khoa học, định hướng công bố trên các tạp chí quốc tế; hỗ trợ tìm kiếm tài liệu nghiên cứu, kết nối các mạng lưới học giả và các nguồn lực học thuật có uy tín trên thế giới; giới thiệu các tạp chí quốc tế có uy tín nằm trong phạm vi chuyên ngành của từng nhóm giảng viên. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về quản trị đại học theo hướng ứng dụng.

2. Yêu cầu:

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công bố quốc tế thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh và phương pháp quản trị đại học theo hướng ứng dụng

3. Thành phần tham gia:

Nội dung 1 – Kinh nghiệm công bố quốc tế thuộc lĩnh vực kinh tế: Toàn thể Giảng viên Khoa Kinh tế vận tải và các cá nhân quan tâm.

Nội dung 2 - Quản trị đại học theo hướng ứng dụng: Tập thể lãnh đạo Trường; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên. Trưởng, phó các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn và các cá nhân quan tâm.

4. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:

+ Nội dung 1: 14h30 đến 16h30 ngày 11/7/2024;

+ Nội dung 2: 14h30 đến 16h30 ngày 12/7/2024;

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3 - Phân hiệu Trường Đại học Công nghệ GTVT tại Hà Nội; trực tuyến tại phòng họp đầu cầu Vĩnh Yên và Thái Nguyên.

5. Hình thức tổ chức:

Tổ chức trực tiếp tại Phòng họp tầng 3, nhà H3, Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Trực tuyến tại 03 cơ sở đào tạo.

6. Tổ chức thực hiện:

+ Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm cử viên chức, người lao động tại đơn vị tham gia, và gửi danh sách về Trường thông qua Phòng Tổ chức cán bộ trước 10h00’ ngày 09/7/2024 (email: phongtccb@utt.edu.vn).

+ Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối triển khai;

+ Phòng Tài chính - Kế toán chuẩn bị kinh phí phục vụ Hội nghị;

+ Phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Hội nghị.