Lịch công tác tuần 23 năm 2022 (từ 06/6/2022 đến 12/6/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 23 THEO NĂM 2022
TUẦN 44 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
06/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
07/6

Sáng
8h30

Nội dung: Công tác quy trình, chuyển đổi số lĩnh vực đào tạo năm 2022.
Thành phần: Hiệu trưởng; PHT Lâm; Lãnh đạo phòng: ĐT, ĐTSĐH, ĐTTC, KT-ĐBCL, TT CNTT-TV.
Địa điểm: Phòng họp T3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
- C
ác đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 
Thứ Tư
08/6

Sáng

 

 

Chiều
14h30

Nội dung: Công tác giảng dạy LLCT, QPAN, GDTC năm học 2022-2023.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo khoa và trưởng, phó các bộ môn khoa LLCT, QPAN, GDTC; ô.Sơn (CSĐT VP).
Địa điểm: Phòng họp T3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
- C
ác đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
09/6

Sáng
8h30

Nội dung: Công tác quy trình, chuyển đổi số lĩnh vực HCQT, TCKT năm 2022.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo phòng HCQT; Lãnh đạo phòng KT-ĐBCL; Lãnh đạo, chuyên viên phòng TCKT; Lãnh đạo TT CNTT-TV.
Địa điểm: Phòng họp T3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
-  C
ác đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Sáu
10/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
11/6

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
12/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook