Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Hội đồng trường) và mối quan hệ công tác giữa Hội đồng trường với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đơn vị chức năng và các tổ chức đoàn thể của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Trường).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện cam kết và tài chính của Trường;

2. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;

3. Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Trường;

4. Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

5. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường (nếu có). Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xem xét, quyết định;

Điều 3. Số lượng, cơ cấu, nhiệm kỳ của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường có số lượng thành viên là số lẻ, tối thiểu là 15 người; có 01 Chủ tịch, 01 Thư ký và các ủy viên hội đồng.

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng trường gồm:

a) Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường;

b) Đại diện cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của một số Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Bộ môn và một số đơn vị chức năng trực thuộc Trường.

c) Đại diện Bộ Giao thông vận tải;

d) Một số thành viên bên ngoài, không phải là giảng viên, cán bộ quản lý cơ hữu của Trường đáp ứng các yêu cầu sau đây: đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường; không phải là người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột với các thành viên khác trong Hội đồng trường. Nếu các thành viên này không phải là công chức, viên chức thì không được đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hoặc Thư ký Hội đồng trường. Số lượng thành viên này chiếm không dưới 20% tổng số thành viên của Hội đồng trường.

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường

Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 05 năm và theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Trong trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng trường.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng trường

1. Chủ tịch Hội đồng trường do Hội đồng trường bầu trong số các thành viên Hội đồng trường theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách Hội đồng trường đồng ý. Chủ tịch Hội đồng trường không kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

2. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường:

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có uy tín về khoa học và trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; có năng lực quản lý và kinh nghiệm tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 05 năm;

b) Có trình độ tiến sĩ;

c) Có sức khoẻ tốt; độ tuổi khi bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường bảo đảm để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ (05 năm).

3. Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng trường:

a) Triệu tập và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng trường;

b) Quyết định về chương trình nghị sự, chủ trì các cuộc họp và tổ chức bỏ phiếu tại cuộc họp Hội đồng trường;

c) Điều hành Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 16 của Luật Giáo dục đại học và theo quy chế này.

Điều 5. Thư ký Hội đồng trường

1. Thư ký Hội đồng trường do Chủ tịch Hội đồng trường giới thiệu trong số thành viên Hội đồng trường và bổ nhiệm khi được Hội đồng trường thông qua với trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của Hội đồng trường biểu quyết đồng ý bằng hình thức giơ tay.

2. Thư ký Hội đồng trường không kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; trực tiếp giúp Chủ tịch Hội đồng trường thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn sau:

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng trường:

a) Tổng hợp thông tin về hoạt động của Trường báo cáo Chủ tịch Hội đồng trường; chuẩn bị chương trình nghị sự, nội dung, tài liệu, gửi giấy mời họp và làm thư ký các cuộc họp của Hội đồng trường; xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của Hội đồng trường;

b) Chuẩn bị các báo cáo, giải trình với cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan theo nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng trường;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng trường giao.  

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng trường

1. Các thành viên Hội đồng trường làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Các thành viên Hội đồng trường tham gia thảo luận, biểu quyết các nội dung quyết nghị của Hội đồng trường và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch Hội đồng trường phân công.

Điều 7. Thủ tục giới thiệu thành viên Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Trình tự, thủ tục giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng trường trong nhiệm kỳ tiếp theo (hoặc bổ sung hoặc thay thế nhân sự cho Hội đồng trường) được thực hiện theo các thủ tục sau đây:

Bước 1: Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì cuộc họp liên tịch (thành phần gồm Hiệu trưởng, Bí thư Đảng uỷ trường, các Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên) để dự kiến:

1. Tổng số thành viên Hội đồng trường;

2. Số lượng thành viên của từng thành phần tham gia Hội đồng trường;

3. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải cử đại diện tham gia Hội đồng trường;

4. Danh sách các thành viên bên ngoài không phải giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của Trường.

Bước 2: Bầu các thành viên Hội đồng trường

5. Đối với thành phần đương nhiên, đại diện Bộ Giao thông vận tải, thành phần bên ngoài Trường thì không phải bầu.

6. Đối với các thành phần đại diện cho các Khoa, Bộ môn, Cơ sở đào tạo, Phòng, Ban, Trung tâm, các đơn vị sự nghiệp của Trường thì phải tổ chức bầu. Căn cứ số lượng thành viên của từng thành phần tham gia Hội đồng trường đại diện cho các Cơ sở đào tạo, Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Bộ môn, các đơn vị sự nghiệp của Trường đã quyết định tại Bước 1, Điều 7 của Quy chế này, Chủ tịch Hội đồng trường triển khai tổ chức Hội nghị cán bộ, giảng viên cấp cơ sở và Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp Trường:

a) Hội nghị cán bộ, giảng viên cấp cơ sở: Các đơn vị trực thuộc Trường tổ chức hội nghị cán bộ, giảng viên cấp cơ sở để giới thiệu nhân sự đại diện cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tham gia ứng cử thành viên hội đồng trường, trong đó:

- Trưởng các Khoa tổ chức hội nghị cán bộ, giảng viên chủ chốt cấp khoa (thành phần gồm: Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, trưởng bộ môn, phó trưởng bộ môn trực thuộc Khoa, đại diện Hội đồng khoa học, các giảng viên chính, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên có uy tín trong Khoa) để giới thiệu nhân sự đại diện cho khối giảng viên, nghiên cứu viên tham gia ứng cử thành viên hội đồng trường.

- Trưởng các Bộ môn trực thuộc Trường tổ chức hội nghị toàn thể giảng viên (thành phần: các giảng viên trong Bộ môn) để giới thiệu nhân sự đại diện cho khối giảng viên, nghiên cứu viên tham gia ứng cử thành viên hội đồng trường.

- Giám đốc Cơ sở đào tạo Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt (thành phần: Giám đốc, Phó Giám đốc và các cán bộ, giảng viên từ cấp phó trưởng phòng, phó trưởng bộ môn trực thộc cơ sở đào tạo trở lên), Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trường tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, giảng viên (thành phần: tất cả cán bộ, giảng viên trong đơn vị) để giới thiệu nhân sự đại diện cho khối văn phòng tham gia ứng cử thành viên hội đồng trường.

b) Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp Trường: Căn cứ danh sách ứng viên tham gia bầu cử hội đồng trường do Hội nghị cấp cơ sở giới thiệu, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt cấp Trường để bầu thành viên hội đồng trường, trong đó:

- Hội nghị bầu thành viên hội đồng trường đại diện khối giảng viên, nghiên cứu viên: thành phần tham gia gồm Bí thư đảng ủy, các Phó Bí thư Đảng, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường và các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên các Khoa, Bộ môn từ Trưởng bộ môn trực thuộc Trường trở lên.

- Hội nghị bầu thành viên hội đồng trường đại diện khối văn phòng: Thành phần tham gia gồm: Bí thư đảng ủy, các Phó Bí thư Đảng, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường và các cán bộ, giảng viên từ trưởng phòng, phó trưởng phòng trực thuộc Trường hoặc tương đương trở lên.

c) Nguyên tắc bầu:

- Bầu cử theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

- Danh sách bầu thành viên tham gia hội đồng trường được lập theo từng khối riêng (khối giảng viên, nghiên cứu viên và khối văn phòng) và nên có số dư tối thiểu 20%.

- Thành viên tham gia Hội đồng trường phải được trên 50% phiếu đồng ý và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng theo dự kiến. Trường hợp số lượng thành viên bầu không đủ so với dự kiến, thì việc tổ chức bầu lại trong số thành viên dưới 50% để lấy đủ số lượng thành viên Hội đồng trường hay không tổ chức bầu lại do hội nghị quyết định và được thực hiện theo quy định.

Bước 3: Báo cáo danh sách thành viên Hội đồng trường.

7. Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) danh sách tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ tiếp theo (kèm theo lý lịch cá nhân hoặc một số thông tin chính như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn, chức vụ, đơn vị công tác…)

Bước 4: Bầu Chủ tịch Hội đồng trường

8. Sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Giao thông vận tải về danh sách các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ tiếp theo, Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm tổ chức họp các thành viên trong danh sách đã được Bộ Giao thông vận tải đồng ý để bầu Chủ tịch Hội đồng trường cho nhiệm kỳ tiếp theo.

 9. Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm do các thành viên Hội đồng trường  bầu trong số các thành viên của Hội đồng trường theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách thành viên Hội đồng trường đồng ý.

Bước 5. Thủ thục đề nghị công nhận danh sách thành viên và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

10. Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm có văn bản trình Bộ Giao thông vận tải (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ) quyết định công nhận danh sách thành viên Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường.

11. Hồ sơ đề nghị công nhận danh sách thành viên Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị công nhận danh sách thành viên Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch, trong đó nêu rõ các bước đã thực hiện;

b) Danh sách và sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng trường;

c) Văn bản đồng ý tham gia của các thành viên không phải là công chức, viên chức của Trường;

d) Biên bản cuộc họp, biên bản kiểm phiếu bầu thành viên hội đồng Trường và bầu Chủ tịch Hội đồng trường.

e) Căn cứ tờ trình của Hội đồng trường, Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải quyết định công nhận danh sách thành viên Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường.

Trường hợp đặc biệt khi không có Chủ tịch Hội đồng trường thì Hiệu trưởng sẽ chủ trì tổ chức triển khai các quy trình, thủ tục thành lập Hội đồng trường theo quy chế này.

Điều 8. Khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường.

1. Thành viên Hội đồng trường có thành tích đóng góp cho hoạt động của Hội đồng trường được khen thưởng; thành viên vi phạm các quy định hoạt động của Hội đồng trường sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

2. Thành viên của Hội đồng trường bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản đề nghị của cá nhân xin thôi tham gia Hội đồng trường;

b) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Không đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 tháng mà không có khả năng phục hồi sức khỏe để đảm nhiệm công việc;

d) Đang chấp hành bản án của tòa án;

e) Có trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm;

f) Nghỉ hưu, chuyển công tác không còn phù hợp với vị trí tham gia thành viên Hội đồng trường.

3. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng trường tự nguyện xin thôi làm Chủ tịch Hội đồng trường hoặc không thể tiếp tục làm việc hoặc thuộc trường hợp bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường thì Hiệu trưởng chủ trì triển khai các công việc sau:

a) Báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, lựa chọn Chủ tịch Hội đồng trường.

b) Sau khi được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương nhân sự Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổ chức họp Hội đồng trường để bầu Chủ tịch Hội đồng trường.

c) Hồ sơ đề nghị Bộ Giao thông vận tải quyết định bổ nhiệm thay thế Chủ tịch Hội đồng trường bao gồm: Tờ trình nêu rõ lý do bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng trường, văn bản liên quan đến Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm, biên bản họp Hội đồng trường, biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng trường, sơ yếu lý lịch cá nhân theo mẫu 2C.

4. Trong trường hợp số lượng thành viên Hội đồng trường giảm so với quy định, Hội đồng trường phải bổ sung theo quyết nghị của Hội đồng trường. Thời hạn để tổ chức bổ sung thành viên Hội đồng trường tối đa là 60 ngày kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm. Quy trình bổ sung thành viên Hội đồng trường được thực hiện như sau:

a) Hội đồng trường họp để thống nhất giới thiệu danh sách bổ sung tham gia Hội đồng trường. Sau khi thống nhất danh sách tham gia bổ sung Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường triển khai:

- Đối với thành phần bên ngoài Trường: có văn bản mời tham gia Hội đồng trường;

- Đối với thành phần tham gia là các viên chức thuộc Trường (trừ thành phần đương nhiên): tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường. Thành phần tham gia bầu theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này .

b) Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) danh sách bổ sung tham gia Hội đồng trường để xem xét, quyết định theo thầm quyền. Hồ sơ đề nghị Bộ Giao thông vận tải quyết định bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường gồm: Tờ trình nêu rõ lý do bổ sung, thay thế, biên bản họp Hội đồng trường, biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu, sơ yếu lý lịch cá nhân theo mẫu 2C-BNV/2008 và các hồ sơ có liên quan (nếu có).

5. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng trường, quyết định khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, thay thế, bổ sung các thành viên Hội đồng trường theo quy định của pháp luật.

 

Chương 2

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Điều 9. Nguyên tắc chung

1. Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của Trường để triển khai các công việc của hội đồng trường.

2. Hội đồng trường hoạt động theo phương thức thảo luận, thông qua quyết nghị tập thể tại cuộc họp Hội đồng trường và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại quy chế này. Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

3. Về cơ chế uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng trường:

a) Chủ tịch Hội đồng trường không thể chủ trì cuộc họp Hội đồng trường thì uỷ quyền bằng văn bản cho một trong số các thành viên Hội đồng trường để điều hành cuộc họp của Hội đồng trường.

b) Văn bản ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng trường phải được gửi đến Bộ Giao thông vận tải và thông báo công khai trước các thành viên Hội đồng trường. Người được uỷ quyền có trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch Hội đồng trường những nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng trường.

Điều 10. Chế độ họp của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất 06 tháng một lần và họp bất thường trong các trường hợp: có đề nghị bằng văn bản của trên 30% tổng số thành viên Hội đồng trường hoặc theo đề nghị của Hiệu trưởng hoặc của Chủ tịch Hội đồng trường.

2. Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng trường được xác định theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội đồng trường. Các cuộc họp bất thường được xác định khi triệu tập cuộc họp Hội đồng trường.

3. Cuộc họp của Hội đồng trường được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng trường tham dự.

4. Nội dung các cuộc họp Hội đồng trường phải được ghi vào sổ biên bản và được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng trường, đồng thời gửi đến Bộ Giao thông vận tải chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc họp. Chủ trì và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng trường.

5. Thư ký Hội đồng trường có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp định kỳ của Hội đồng trường ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc họp để các thành viên Hội đồng nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận và quyết nghị (trừ trường hợp đặc biệt).

Điều 11. Quyết nghị của Hội đồng trường

1. Quyết nghị của Hội đồng trường về những vấn đề Hội đồng trường đã thảo luận phải được thông qua sau mỗi cuộc họp và có giá trị thực hiện khi được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của Hội đồng trường đồng ý.

2. Việc thông qua quyết nghị của Hội đồng trường tiến hành tại cuộc họp theo 1 trong 2 hình thức biểu quyết: giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (do Chủ trì cuộc họp Hội đồng trường quyết định).

3. Đối với các thành viên Hội đồng trường không dự họp, nếu thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng trường có thể xin ý kiến biểu quyết thông qua lấy ý kiến trước bằng văn bản hoặc gọi điện trực tiếp (Thư ký cuộc họp ghi rõ trong biên bản họp Hội đồng trường). Phiếu biểu quyết bằng văn bản gửi đến Hội đồng trường phải được dán kín, chỉ được mở trước các thành viên Hội đồng khi kiểm phiếu.

4. Quyết nghị của Hội đồng trường được gửi đến Bộ Giao thông vận tải, các thành viên Hội đồng trường, các tổ chức và cá nhân liên quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được Hội đồng trường thông qua. Những thành viên có ý kiến khác với quyết nghị của Hội đồng trường có quyền bảo lưu ý kiến nhưng không được làm trái với nội dung quyết nghị Hội đồng trường đã thông qua.  

Điều 12. Chế độ thông tin của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường được nhận các văn bản liên quan của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và đào tạo và của Trường trong chỉ đạo, lãnh đạo các mặt hoạt động liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng trường.

2. Hội đồng trường có quyền yêu cầu Ban Giám hiệu, các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết, liên quan để thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trường.

3. Ban Giám hiệu, các đơn vị chức năng trong Trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin và tài liệu cần thiết, liên quan theo yêu cầu của Hội đồng trường.

Điều 13. Quản lý văn bản, tài liệu của Hội đồng trường

1. Văn bản, tài liệu của các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài Trường gửi đến Hội đồng trường được bộ phận văn thư của Trường vào sổ theo dõi và chuyển đến Thư ký Hội đồng trường để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng trường xem xét, giải quyết.

2. Văn bản, tài liệu của Hội đồng trường có nội dung quan trọng gửi các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân liên quan do Thư ký soạn thảo theo quyết nghị của Hội đồng trường hoặc ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trường, trình Chủ tịch Hội đồng trường ký thay mặt cho Hội đồng trường.

3. Mọi văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng trường đều phải được đăng ký, quản lý và lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường.

Điều 14. Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường được bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, các trang thiết bị và phương tiện làm việc theo quy định của Nhà nước và của Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Kinh phí, cơ sở vật chất, các trang thiết bị và phương tiện làm việc đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng trường trong kinh phí hoạt động của Trường.

3. Chủ tịch Hội đồng trường được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương hiệu trưởng; thư ký hội đồng trường được hưởng phụ cấp  chức vụ tương đương trưởng phòng. Phụ cấp chức vụ cho các thành viên trong hội đồng trường được quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường.

 

Chương 3

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 15. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Đảng ủy Trường

Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy trường, Hội đồng trường thảo luận xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; quyết nghị về mục tiêu, phương hướng, kế hoạch phát triển Trường  đồng thời thực hiện giám sát các hoạt động của Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường.

Điều 16. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu

1. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu là quan hệ phối hợp công tác, được thực hiện theo các quy định của Pháp luật và Quy chế này.

2. Ban Giám hiệu và Hội đồng trường thống nhất tổ chức thực hiện nghị quyết của Trường theo quy định của pháp luật và Quy chế này. Trường hợp không thống nhất được cách giải quyết thì Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo với Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

3. Hiệu trưởng báo cáo Hội đồng trường phê duyệt chủ trương, chiến lược và kế hoạch phát triển của Trường.

4. Hội đồng trường có trách nhiệm quyết nghị các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền và giám sát việc triển khai thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường.

Điều 17. Quan hệ giữa Hội đồng trường với các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Trường

Hội đồng trường thông qua Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Trường với tư cách là thành viên của Trường để phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Chủ tịch Hội đồng trường, các thành viên Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, các đoàn thể và cá nhân thuộc Trường có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, chưa hợp lý, Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Share on facebook