Chương trình Hội nghị phiên thứ nhất Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015-2020

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 15h30’ đến 17h00’ ngày 07/01/2016 (thứ Năm).

- Địa điểm: Phòng họp Số 2 - Trường Đại học Công nghệ GTVT


TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị phiên thứ nhất Hội đồng trường Nhiệm kỳ 2015 - 2020

2. Nội dung chương trình:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Báo cáo quy trình, thủ tục thành lập Hội đồng trường;

- Bầu Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015-2020;

- Bầu Thư ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015-2020;

- Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng trường;

- Xây dựng Chương trình công tác năm 2016.

- Bế mạc Hội nghị.


Thành viên Hội đồng trường nhiễm kỳ 2015 - 2020 chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị