Luật Tố cáo năm 2018 và Tài liệu giới thiệu về Luật


Luật Tố cáo năm 2018 và Tài liệu giới thiệu về Luật

23/10/2018

Ngày 02/10/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1665/TTCP-PC về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018.

Toàn văn Văn bản giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 có tại bản đính kèm: