Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Chức năng - Nhiệm vụ

21/12/2016

Chức năng nhiệm vụ:\\\\\\\\* Lịch sử hình thành: Phòng Thanh tra được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 122/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/01/2014.\\\\\\\\* Chức...

Xem chi tiết