Ngành Kinh tế

Cử nhân Logistics và Vận tải đa phương thức

Chương trình đào tạo Logistics và Vận tải đa phương thức là một chuyên ngành đào tạo...

Quản lý và điều hành vận tải đường sắt

Vận tải đường sắt đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải quốc gia...

Cử nhân ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Logistics là ngành đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong sản xuất, lưu thông và...

Ngành Quản trị Marketing

Mã ngành: 7340101 - Hệ đào tạo: Chính quy - Bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Ngành Thương mại điện tử

Thương mại điện tử là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới trong cách mạng...

Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trung bình mỗi tháng nước ta có khoảng 9.000 doanh...

Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp làm việc được ở tất cả các vị...

Kế toán doanh nghiệp

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để nghiên cứu, phân tích và tổ chức thực hiện...

Ngành Quản trị doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh là ngành có phạm vi làm việc rộng lớn, cơ hội tìm việc làm nhanh...

Ngành Tài chính doanh nghiệp

Ngành tài chính doanh nghiệp giúp sinh viên có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức...

Ngành Khai thác vận tải

Ngành Khai thác vận tải giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện về quá trình...