Lịch học tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa K74

Lịch học tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa K74

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHÓA 74

1. Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến

2. Thời gian: Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 24/9/2023

3. Thời gian học:

 • Ca 1: 7h00 – 9h00
 • Ca 2: 9h00 – 11h00
 • Ca 3: 13h00 – 15h00
 • Ca 4: 15h30 – 17h30

4. Địa điểm:

- Trực tiếp: Hội trường lớn (HTL); hội trường tầng 4 thư viện (TV4); Phòng học 201 A5 (P.201A5); Phòng học 202 A5 (P.202A5); Phòng học 101 A6 (P.101A6)

- Trực tuyến: Theo link zoom:

 • Zoom 1: 1000 SV
 • Zoom 2: 1000 SV
 • Zoom 3; Zoom 4; Zoom 5: 300 SV

5. Danh sách phân lớp theo ngành:

 • Lớp 1 - HTL: CNKT Cầu đường bộ; Hạ tầng GT đô thị thông minh; Kiến trúc nội thất
 • Lớp 2 - TV4: CNKT Cơ điện tử
 • Lớp 3 - HTL: CNKT Cơ khí; Thanh tra và quản lý công trình giao thông
 • Lớp 4 - TV4: Thương mại điện tử
 • Lớp 5 - HTL: CNKT Ô tô
 • Lớp 6 - TV4: Logistics và hạ tầng GT; CN và quản lý môi trường
 • Lớp 7 - HTL: CNKT Điện tử viễn thông; Trí tuệ nhân tạo và GT thông minh
 • Lớp 8 - TV4: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Lớp 9 - HTL: Kinh tế xây dựng; CNKT XD DD và CN
 • Lớp 10 - TV4: Hệ thống thông tin
 • Lớp 11 - HTL: CN Ô tô và GT thông minh; Tài chính doanh nghiệp; XD và quản lý hạ tầng đô thị
 • Lớp 12 - TV4: CNKT Cơ điện tử trên Ô tô; Hải quan và Logistics
 • Lớp 13 - HTL: Kế toán doanh nghiệp
 • Lớp 14 - TV4: Quản trị Marketing
 • Lớp 15 - HTL: Logistics và vận tải đa phương thức
 • Lớp 16 - TV4: Quản lý xây dựng; Công nghệ thông tin 1 (74DCTT21; 74DCTT22; 74DCTT23)
 • Lớp 17 - HTL: Quản trị doanh nghiệp; Công nghệ thông tin 2 (74DCTT24; 74DCTT25; 74DCTT26; 74DCTT27; 74DCTT28)

6. Nội dung

Lớp 1 - HTL: CNKT Cầu đường bộ; Hạ tầng GT đô thị thông minh; Kiến trúc nội thất

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

Chuyên đề 1

Địa điểm: HTL

Chuyên đề 4

Online phòng zoom 1

 

 

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom 2

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

Chuyên đề 2 + 3

Địa điểm: HTL

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

 

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

 

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

Chuyên đề 8

Địa điểm: HTL

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom 1

 

Chuyên đề 11

Online phòng zoom 1

Chuyên đề 13

Online phòng zoom 1

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

Chuyên đề 10

Địa điểm: HTL

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

Chuyên đề 9

-CNKT Cầu đường bộ: phòng zoom 2

-Hạ tầng đô thị và GT thông minh: phòng zoom 3

-Kiến trúc nội thất: phòng zoom 4

 

 

 

Chuyên đề 14

Online phòng zoom 2

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

 

 

 

Lớp 2 - TV4: CNKT Cơ điện tử

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

Chuyên đề 1

Địa điểm: TV4

Chuyên đề 4

Online phòng zoom 1

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: TV4

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom 2

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

 

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

 

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

 

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

Chuyên đề 8

Địa điểm: TV4

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom 1

Chuyên đề 10

Địa điểm: TV4

Chuyên đề 11

Online phòng zoom 1

Chuyên đề 13

Online phòng zoom 1

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

 

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

Chuyên đề 9

Online phòng zoom 5

 

 

 

Chuyên đề 14

Online phòng zoom 2

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

 

 

 

Lớp 3 - HTL: CNKT Cơ khí; Thanh tra và quản lý công trình giao thông

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

Chuyên đề 4

Online phòng zoom 1

 

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

Chuyên đề 1

Địa điểm: HTL

 

 

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom 1

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: HTL

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

 

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom 1

 

Chuyên đề 11

Online phòng zoom 1

Chuyên đề 13

Online phòng zoom 1

Ca 2

(9h30 – 11h30)

Chuyên đề 8

Địa điểm:

-CNKT Cơ khí: HTL

-Thanh tra: P.202A5

 

 

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

Chuyên đề 9

 

 • CNKT Cơ khí: phòng zoom 6

 

 • Thanh tra: phòng zoom 7

 

Chuyên đề 10

Địa điểm: HTL

 

Chuyên đề 14

Online phòng zoom 2

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

 

 

 

Lớp 4 - TV4: Thương mại điện tử

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

Chuyên đề 1

Địa điểm: TV4

Chuyên đề 4

Online phòng zoom 1

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: TV4

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom 1

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

 

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

 

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

Chuyên đề 8

Địa điểm: TV4

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom 1

Chuyên đề 10

Địa điểm: TV4

Chuyên đề 11

Online phòng zoom 1

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

Chuyên đề 9

Online phòng zoom 8

 

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

Chuyên đề 13

Online phòng zoom 1

 

 

 

Chuyên đề 14

Online phòng zoom 1

 

Lớp 5 - HTL: CNKT Ô tô

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

Chuyên đề 4

Online phòng zoom 1

 

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom 1

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

Chuyên đề 1

Địa điểm: HTL

 

 

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: HTL

 

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom 1

 

Chuyên đề 11

Online phòng zoom 1

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

Chuyên đề 8

Địa điểm: HTL

Chuyên đề 9

Online phòng zoom 9

 

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

Chuyên đề 13

Online phòng zoom 1

 

Chuyên đề 10

Địa điểm: HTL

 

Chuyên đề 14

Online phòng zoom 1

 

Lớp 6 - TV4: Logistics và hạ tầng GT; CN và quản lý môi trường

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

Chuyên đề 4

Online phòng zoom 1

 

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

Chuyên đề 1

Địa điểm: TV4

 

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: TV4

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom 1

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

 

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom 1

 

Chuyên đề 11

Online phòng zoom 1

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

Chuyên đề 8

Địa điểm:

-Logistics: TV4

-CN và QL môi trường: P.201A5

Chuyên đề 9

-Logistics: phòng zoom 10

-CN và QL môi trường: phòng zoom 11

Chuyên đề 10

Địa điểm: TV4

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

Chuyên đề 13

Online phòng zoom 1

 

 

Chuyên đề 14

Online phòng zoom 1

 

 

Lớp 7 - HTL: CNKT Điện tử viễn thông; Trí tuệ nhân tạo và GT thông minh

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: HTL

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

 

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

Chuyên đề 4

Online phòng zoom 1

 

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom 1

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

Chuyên đề 1

Địa điểm: HTL

 

 

 

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

Chuyên đề 9

-Điện tử VT: phòng zoom 12

-Trí tuệ nhân tạo: phòng zoom 13

Chuyên đề 10

Địa điểm: HTL

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

 

 

Chuyên đề 13

Online phòng zoom 1

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom 1

 

Chuyên đề 11

Online phòng zoom 1

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

Chuyên đề 8

Địa điểm:

-Điện tử VT: HTL

- Trí tuệ nhân tạo: P.201A5

Chuyên đề 14

Online phòng zoom 2

 

 

 

 

Lớp 8 - TV4: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

 

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

Chuyên đề 4

Online phòng zoom 1

 

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom 1

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

Chuyên đề 1

Địa điểm: TV4

 

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: TV4

 

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

Chuyên đề 9

Online phòng zoom 14

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

 

 

Chuyên đề 13

Online phòng zoom 1

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom 1

 

Chuyên đề 11

Online phòng zoom 1

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

Chuyên đề 8

Địa điểm: TV4

Chuyên đề 14

Online phòng zoom 2

Chuyên đề 10

Địa điểm: TV4

 

 

 

Lớp 9 - HTL: Kinh tế xây dựng; CNKT XD DD và CN

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

Chuyên đề 1

Địa điểm: HTL

Chuyên đề 4

Online phòng zoom 1

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

 

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: HTL

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

 

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom 1

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom 1

Chuyên đề 8

Địa điểm:

-Kinh tế XD: HTL

-CNKT XDDD và CN: P.202A5

Chuyên đề 11

Online phòng zoom 1

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

Chuyên đề 9

-Kinh tế XD: phòng zoom 15

-CNKT XDDD và CN: phòng zoom 16

Chuyên đề 10

Địa điểm: HTL

Chuyên đề 13

Online phòng zoom 1

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

 

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

Chuyên đề 14

Online phòng zoom 2

 

 

 

 

Lớp 10 - TV4: Hệ thống thông tin

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

Chuyên đề 1

Địa điểm: TV4

Chuyên đề 4

Online phòng zoom 1

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: TV4

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

 

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

 

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom 1

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom 1

Chuyên đề 8

Địa điểm: TV4

Chuyên đề 11

Online phòng zoom 1

Chuyên đề 10

Địa điểm: TV4

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

Chuyên đề 9

Online phòng zoom 17

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

 

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

Chuyên đề 13

Online phòng zoom 1

Chuyên đề 14

Online phòng zoom 1

 

 

 

Lớp 11 - HTL: CN Ô tô và GT thông minh; Tài chính doanh nghiệp; XD và quản lý hạ tầng đô thị

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

Chuyên đề 4

Online phòng zoom 1

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

Chuyên đề 1

Địa điểm: HTL

 

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

 

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: HTL

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom số 1

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom số 1

 

Chuyên đề 11

Online phòng zoom số 1

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

Chuyên đề 8

Địa điểm:

-Tài chính DN:

HTL

-CN Ôtô: P.201A5

-XD và quản lý hạ tầng: P.202A5

 

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

 

Chuyên đề 10

Địa điểm: HTL

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

Chuyên đề 13

Online phòng zoom số 1

Chuyên đề 14

Online phòng zoom số 1

 

Chuyên đề 9

-Tài chính DN:

Phòng zoom 18

-CN Ôtô: phòng zoom 19

-XD và quản lý hạ tầng: phòng zoom 20

 

Lớp 12 - TV4: CNKT Cơ điện tử trên Ô tô; Hải quan và Logistics

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

 

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom số 1

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

Chuyên đề 1

Địa điểm: TV4

Chuyên đề 4

Online phòng zoom số 1

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: TV4

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

 

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

 

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom số 1

Chuyên đề 8

Địa điểm:

-Cơ điện tử trên ô tô: TV4

-Hải quan logistics: P.101A6

Chuyên đề 11

Online phòng zoom số 1

Chuyên đề 10

Địa điểm: TV4

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

Chuyên đề 9

Online phòng zoom 21

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

Chuyên đề 13

Online phòng zoom số 1

Chuyên đề 14

Online phòng zoom số 1

 

Chuyên đề 9

-Cơ điện tử trên ô tô: phòng zoom 21

-Hải quan logistics: phòng zoom 22

 

Lớp 13 - HTL: Kế toán doanh nghiệp

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

 

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom số 1

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

Chuyên đề 4

Online phòng zoom số 1

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

Chuyên đề 1

Địa điểm: HTL

 

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: HTL

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom số 1

 

Chuyên đề 11

Online phòng zoom số 1

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

Chuyên đề 8

Địa điểm: HTL

 

 

Chuyên đề 13

Online phòng zoom số 1

Ca 4

(15h30 – 17h30)

Chuyên đề 14

Online phòng zoom số 2

 

 

Chuyên đề 10

Địa điểm: HTL

Chuyên đề 9

Online phòng zoom 22

 

Lớp 14 - TV4: Quản trị Marketing

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

 

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom số 1

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

Chuyên đề 4

Online phòng zoom số 1

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

Chuyên đề 1

Địa điểm: TV4

 

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: TV4

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

 

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

Chuyên đề 9

Online phòng zoom 23

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom số 1

 

Chuyên đề 11

Online phòng zoom số 1

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

Chuyên đề 8

Địa điểm: TV4

 

Chuyên đề 10

Địa điểm: TV4

Chuyên đề 13

Online phòng zoom số 1

Ca 4

(15h30 – 17h30)

Chuyên đề 14

Online phòng zoom số 2

 

 

 

 

 

Lớp 15 - HTL: Logistics và vận tải đa phương thức

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

 

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: HTL

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

 

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

Chuyên đề 4

Online phòng zoom số 1

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

Chuyên đề 1

Địa điểm: HTL

 

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom số 2

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

Chuyên đề 14

Online phòng zoom số 2

 

Chuyên đề 9

Online phòng zoom 24

Chuyên đề 10

Địa điểm: HTL

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

 

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom số 1

 

Chuyên đề 11

Online phòng zoom số 1

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

Chuyên đề 8

Địa điểm: HTL

 

Chuyên đề 13

Online phòng zoom số 1

 

 

Lớp 16 - TV4: Quản lý xây dựng; Công nghệ thông tin 1 (74DCTT21; 74DCTT22; 74DCTT23)

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

 

 

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

 

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

Chuyên đề 4

Online phòng zoom số 1

 

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom số 1

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

Chuyên đề 1

Địa điểm: TV4

 

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: TV4

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

Chuyên đề 14

Online phòng zoom số 2

 

Chuyên đề 9

-Công nghệ thông tin 1: phòng zoom 25

 

- Quản lý xây dựng: phòng zoom 26

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

 

 

 

Ca 3

(13h00 – 15h00)

Chuyên đề 5+12

Online phòng zoom số 1

 

Chuyên đề 11

Online phòng zoom số 1

 

Chuyên đề 13

Online phòng zoom số 1

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

Chuyên đề 8

Địa điểm:

-Công nghệ thông tin 1: TV4

- Quản lý xây dựng: P.201A5

 

Chuyên đề 10

Địa điểm: TV4

 

 

Lớp 17 - HTL: Quản trị doanh nghiệp; Công nghệ thông tin 2 (73DCTT24; 74DCTT25; 74DCTT26; 74DCTT27; 74DCTT28)

Tuần 1

(11/9/2023 – 17/9/2023)

Thứ 2

(11/9/2023)

Thứ 3

(12/9/2023)

Thứ 4

(13/9/2023)

Thứ 5

(14/9/2023)

Thứ 6

(15/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

 

Chuyên đề 1

 

Địa điểm: HTL

Chuyên đề 4

 

Online phòng zoom số 1

 

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

 

 

Chuyên đề 2+3

Địa điểm: HTL

Ca 3

(13h00 – 15h00)

 

 

 

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

Chuyên đề 5+6

Online phòng zoom số 1

 

 

Tuần 2

(18/9/2023 – 24/9/2023)

Thứ 2

(18/9/2023)

Thứ 3

(19/9/2023)

Thứ 4

(20/9/2023)

Thứ 5

(21/9/2023)

Thứ 6

(22/9/2023)

Ca 1

(7h00 – 9h00)

 

Chuyên đề 14

Online phòng zoom số 2

Chuyên đề 8

Địa điểm:

-Công nghệ thông tin 2: HTL

 

-Quản trị DN: P.202A5

 

Chuyên đề 9

-Công nghệ thông tin 2: phòng zoom 27

 

-Quản trị DN: phòng zoom 28

Ca 2

(9h30 – 11h30)

 

 

 

 

Chuyên đề 10

Địa điểm: HTL

Ca 3

(13h00 – 15h00)

Chuyên đề 7+12

Online phòng zoom số 1

 

Chuyên đề 11

Online phòng zoom số 1

 

 

Ca 4

(15h30 – 17h30)

 

 

 

Chuyên đề 13

Online phòng zoom số 1

 

 

File đính kèm