Thông báo đăng ký cán bộ tham gia khóa học Kỹ năng giao tiếp và Tiếng Anh trình độ cơ bản năm 2020