Thông báo về việc xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc