Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 3 năm 2023


Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 3 năm 2023

08/03/2023

Căn cứ Nghị quyết của BCH Đảng bộ tháng 3 năm 2023, Nhà trường tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 3 năm 2023. Tham dự Hội nghị có các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Giám đốc Cơ sở đào tạo, Trưởng các khoa, phòng, trung tâm, viện, đơn vị chức năng. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị và ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, Hiệu trưởng kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

          Các mặt công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của Nhà trường và các đơn vị trong tháng 02 năm 2023 đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Tuy nhiên, một số nội dung còn chậm so với yêu cầu như công tác kiểm định CTĐT; quy trình xử lý công việc.

II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2023

1. PHT Nguyễn Văn Lâm chỉ đạo:

1.1. Xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2023 theo hướng tối ưu, sử dụng tối đa nguồn lực đội ngũ, CSVC, tổ chức học vượt, không để người học có quá nhiều thời gian trống giữa các kỳ;

1.2. Triển khai giao nhiệm vụ cụ thể công tác xây dựng bài giảng điện tử các học phần quan trọng để phục vụ tốt cho người học, phục vụ đào tạo từ xa;

1.3. Hoàn thiện các CTĐT trình độ đại học (chính quy), ký ban hành trước 07/3/2023, đóng quyển trước 10/3/2023;

1.4. Chỉ đạo Phòng KT&ĐBCLĐT trong tháng 3 năm 2023 hoàn thành thanh toán kinh phí coi thi, chấm thi và xử lý dứt điểm tồn tại về kỹ thuật đối với điểm thi khi thay đổi quy chế trước ngày 10/3/2023.

2. PHT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo:

2.1. Lập danh sách cử đội ngũ đi đào tạo về kiểm định chất lượng; công tác điều động tạm thời đối với đội ngũ ở các đơn vị thiếu khối lượng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như: chuyển đổi số, quy tình xử lý công việc, kiểm định CTĐT, công tác sinh viên,...

2.2. Chuẩn bị chu đáo điều kiện CSVC, chỗ ăn, ở cho sinh viên học QPAN tại Vĩnh Phúc, Thái Nguyên đúng quy định.

3. Các đơn vị chức năng rà soát, bổ sung, điều chỉnh các hướng dẫn, quy định đối với giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thiếu khối lượng đứng lớp (quy đổi khối lượng khoa học, công tác khác) đảm bảo phù hợp với quy định, điều kiện thực tiễn của Trường.

4. Công đoàn phối hợp với HCQT, TCKT và các đơn vị trong Trường hướng dẫn cụ thể công tác khám sức khoẻ cho cán bộ, giảng viên, người lao động trong tháng 3/2023.

5. Trung tâm CNTT-TV phối hợp Phòng HCQT hướng dẫn các đơn vị trong toàn Trường triển khai phần mềm Hành chính điện tử mới (công tác giao việc, báo cáo công vệc điện tử) để bắt đầu thực hiện từ 10/3/2023.

Yêu cầu các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Giám đốc cơ sở đào tạo, trưởng các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm tháng 3 năm 2023 đề ra bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng kế hoạch.

File đính kèm