DS thi kết thúc học phần, Kỳ 1, 2015-2016, ngày 24/12/2015