Phòng Tổ chức cán bộ


Phòng Tổ chức cán bộ

25/10/2013

Địa chỉ: Phòng 304, 202 Nhà H1- Trường Đại học Công nghệ GTVT - Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04.35523950
Email:  phongtccb@utt.edu.vn.

 

Phòng Tổ chức cán bộ - Đại học Công nghệ GTVT

* Lịch sử
Phòng Tổ chức cán bộ được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1440/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.
* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng phòng: ThS Nguyễn Thị Thanh
- Phó trưởng phòng : ThS Nguyễn Văn Bằng
- Phó trưởng phòng: ThS Phạm Văn Tân
- Chuyên viên: 8
* Chức năng:
Giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác phổ biến và thực hiện pháp luật; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quốc phòng - an ninh; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.
* Nhiệm vụ:
- Chủ trì xây dựng để Hiệu trưởng trình Bộ GTVT quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.
- Tham mưu tổ chức bộ máy quản lý, quy hoạch đội ngũ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với chiến lược phát triển của Trường;
- Soản thảo trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản về: Công tác tổ chức, cán bộ; công tác tuyển dụng cán bộ viên chức; chức năng nhiệm vụ và phối hợp công tác giữa các đơn vị; quan hệ công tác giữa Ban Giám hiệu với các đơn vị trực thuộc; công tác thi đua khen thưởng; 
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng tuyển dụng viên chức, điều chuyển, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng bậc lương, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức theo quy định của Pháp luật;
- Tham mýu giúp Hiệu trýởng thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét đánh giá cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;
- Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức theo quy định của Pháp luật;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về quản lý công chức, viên chức;
- Tham mưu với cấp ủy, Hiệu trưởng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, sĩ quan dự bị, lực lượng dự bị động viên, xây dựng lực lượng tự vệ;
- Nắm bắt tư tưởng, đề xuất với cấp ủy và Hiệu trưởng những định hướng về công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức và học sinh - sinh viên;
- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách, chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước;  
- Phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị trong việc tổ chức, khai thác phòng truyền thống;
- Trưởng phòng TC-CB là: Thường trực Hội đồng tuyển dụng, hội đồng nâng bậc lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật cán bộ, viên chức, Phó Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ của Trường và và là thành viên các hội đồng tư vấn khác theo quyết định của Hiệu trưởng;
- Quản lý tài sản, quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị chức theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Được sử dụng con dấu của Trường khi lãnh đạo phòng ký các văn bản thừa lệnh của Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Nhà trường, trước Pháp luật về các văn bản đã ký;
- Phối hợp công tác với các đơn vị trong Trường theo chức năng và nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.