Phòng Thanh tra giáo dục


Phòng Thanh tra giáo dục

28/08/2015
Địa chỉ: Phòng 301 Nhà H3 - Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 04.35527871;

Phòng Thanh tra giáo dục được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 122/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/01/2014.

 

* Tổ chức nhân sự:
- Q. Trưởng phòng: CN. Nguyễn Văn Nguyên
- Phó trưởng phòng : Ths. Tạ Ngọc Bài
- Chuyên viên: 03
* Chức năng:
Phòng Thanh tra giáo dục Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải là tổ chức tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ  lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà Trường, của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên (HS-SV) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
* Nhiệm vụ, quyền hạn: 
- Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra hằng năm, thanh tra đột  xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt;
- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo;
- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, công tác tuyển sinh, quy chế thi, xét tốt nghiệp, cấp văn bằng chứng chỉ, công tác HS-SV, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; quản lý tài chính, quản lý tài sản; thanh tra hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của Pháp luật và quy định của nhà Trường;
- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Triển khai Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì phối hợp với thanh tra nhân dân, các bộ phận chức năng giúp Hiệu trưởng giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và tiếp công dân theo quy định của Pháp luật;
- Thanh tra thực hiện quy định về thời gian làm việc, về kỷ luật lao động,    về tác phong làm việc của cán bộ, viên chức;
- Tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại liên quan đến HS-SV;
- Tổng kết công tác thanh tra, kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục và đào tạo; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Trường, quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo; 
- Trưởng phòng là ủy viên một số hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng;
- Quản lý tài sản, quản lý cán bộ viên chức trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng được quyền cho cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý nghỉ 01 ngày. Nghỉ từ 02 ngày phải báo cáo nhà Trường.
- Hằng tháng báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác tháng tới tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;