Phòng KHCN - HTQT


Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

25/10/2013

Địa chỉ: Phòng 202, 203- Nhà H3- Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 04.35527872; 
Email: phongkhcn@utt.edu.vn.

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng phòng: TS. Ngô Quốc Trinh
- Phó trưởng phòng: Ths- NCS Trần Trung Hiếu
- Chuyên viên: 9

* Lịch sử:
Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1445/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.
* Chức năng: Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ Khoa học và công nghệ, nhiệm vụ bảo vệ môi trường, công tác hợp tác quốc tế về đào tạo.
*  Nhiệm vụ:
Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường:
- Chủ trì, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch dài hạn và hằng năm về các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt;
- Trình Hiệu trưởng phê duyệt ban hành quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường;
- Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Phòng đào tạo, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký, thực hiện quy trình viết, thẩm định, nghiệm thu  giáo trình, bài giảng, biên dịch tài liệu, sáng kiến cải tiến, ứng dụng công nghệ mới vào giảng dạy, học tập và sản xuất;
- Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn xây dựng dự án tăng cường sở vật chất, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
- Phối hợp với Ban quản lý dự án lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu các dự án mua sắm, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Phối hợp với Ban quản lý dự án tổ chức đấu thầu, trình duyệt kết quả đấu thầu trang bị mua sắm các vật tư, thiết bị thuộc dự án; tiếp nhận, bàn giao và thực hiện chuyển giao công nghệ cho đơn vị tiếp quản sử dụng;
- Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, đơn vị hướng dẫn tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho HS-SV;
- Tổ chức đăng ký đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Trường, trình Hiệu trưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hằng năm; 
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ, phổ biến các tiêu chuẩn, các quy trình, quy phạm, công nghệ mới có liên quan đến lĩnh vực đào tạo của Trường;
- Tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường; tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn;
- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác Quốc tế về đào tạo, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường;
- Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đánh giá, công nhận khả năng hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ của nhà Trường; trao đổi thông tin khoa học và công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu ở trong nước và quốc tế; 
Công tác hợp tác quốc tế:
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Đào tạo, trình Hiệu trưởng quyết định cử cán bộ, giảng viên đi học tập, công tác, đào tạo dài hạn, ngắn hạn tại ở nước ngoài;
- Chuẩn bị nội dung, tổ chức tiếp đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường; là đầu mối liên hệ với: Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Đại sứ quán, cơ quan đại diện các nước để cử giảng viên và cán bộ quản lý đi đào tạo, công tác ở nước ngoài;
- Chủ động liên hệ, lựa chọn đối tác thích hợp, tổ chức, thực hiện các dự án quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật; tiếp nhận, khai thác nguồn viện trợ; tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo quốc tế;
Các nhiệm vụ khác:
- Quản lý tài sản, quản lý cán bộ, viên chức của phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Hằng tháng báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác tháng tới tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
* Các chương trình hợp tác:
Trong nước: 
- Hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu: Đại học Hàng Hải, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại, Học viện KTQS, Viện Khoa học và công nghệ GTVT.
- Hợp tác với các doanh nghiệp: Tổng công ty xây dựng Thăng Long; Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO1); Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 (CIENCO1); Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam (VINAMOTOR); Tổng công ty T-TECH…
Quốc tế: 
- Dự án hợp tác kỹ thuật JICA của Nhật Bản: “Tăng cường năng lực đào tạo cho trường Đại học công nghệ GTVT”.
- Hợp tác với Trường Đại học Nihon- Nhật Bản
- Hợp tác đào tạo cung cấp nguồn nhân lực với hãng ô tô Luxgen- Đài Loan 
- Hợp tác đào tạo theo chương trình T-TEP của Hãng Toyota về tăng cường năng lực đào tạo lĩnh vực công nghệ ô tô.