Phòng Đào tạo Sau đại học


Phòng Đào tạo Sau đại học

28/08/2015

Địa chỉ: Phòng 303 Nhà H3 - Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội.
Điện thoại: 043.2222.865
Email:  phongdtsdh@utt.edu.vn

 * Tổ chức nhân sự:

- Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng: TS. Trần Thanh An

   Cán bộ cơ hữu:
       1. ThS. Phan Huy Thục

* Lịch sử: Phòng Đào tạo Sau đại học được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 706/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 25/03/2015.

* Chức năng: Giúp Hiệu trưởng thực hiện công các tổ chức và quản lý về đào tạo sau đại học bao gồm:
- Chiến lược phát triển đào tạo;
- Chương trình đào tạo;
- Quản lý đào tạo;
- Công tác tuyển sinh;
- Cấp phát văn bằng;
- Chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

 * Nhiệm vụ:
- Đề xuất, phối hợp với các khoa, bộ môn chuyên ngành xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, chương trình đào tạo SĐH phù hợp với định hướng phát triển của Trường, nhu cầu xã hội và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo; tổ chức ôn tập thi tuyển nhập học; quản lý chất lượng đào tạo theo quy chế tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ hiện hành;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận nhập học liên quan đến người học theo quy định của quy chế đào tạo;
- Đề xuất, quản lý các hoạt động đào tạo liên kết, hợp đồng giảng viên thỉnh giảng;
- Soạn thảo trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quản lý về lĩnh vực đào tạo SĐH, thực hiện quy chế đào tạo SĐH;
- Tham mưu, trình Hiệu trưởng tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác đào tạo SĐH;
- Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đề xuất kế hoạch công tác tháng tới tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;