Phòng Đào tạo


Phòng Đào tạo

01/07/2013

Địa chỉ: Phòng 206, 207 – Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 04.35526713; 04.38547536
Email:  phongdaotao@utt.edu.vn.

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng phòng : TS. Nguyễn Văn Lâm
- Phó trưởng phòng : TS. Vương Văn Sơn
- Phó trưởng phòng : Ths. Nguyễn Thị Đức Hạnh
- Chuyên viên : 11
* Lịch sử: 
Phòng đào tạo được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1441/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011
* Chức năng: Giúp Hiệu trưởng thực hiện công các tổ chức và quản lý về đào tạo bao gồm: 
- Chiến lược phát triển đào tạo; chương trình đào tạo; 
- Thực hiện quy chế và kế hoạch đào tạo; 
- Công tác tuyển sinh;  xét dừng học, thôi học, công nhận tốt nghiệp các hệ đào tạo trong trường;
* Nhiệm vụ:
- Chủ trì xây dựng, giao kế hoạch, giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo hằng năm đã được Hiệu trưởng phê duyệt; 
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tham mưu xây dựng chương trình đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo, thực hiện quy chế giảng dạy;
- Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng cho các ngành, nghề đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch xét lên lớp, dừng học, thôi học; điều kiện dự thi tốt nghiệp, tổ chức thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp cho người học theo quy chế đào tạo;
- Quản lý lưu trữ hồ sơ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận học tập liên quan đến người học theo quy định của quy chế đào tạo;
- Chủ trì xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt định mức giảng dạy, theo dõi thực hiện và tính thanh toán vượt giờ cho giảng viên, giáo viên;
- Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển đào tạo; tiêu chuẩn giảng viên; bồi dưỡng giảng viên;
- Đề xuất, quản lý các hoạt động đào tạo liên kết, hợp đồng giảng viên thỉnh giảng; 
- Soạn thảo trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quản lý về lĩnh vực đào tạo, thực hiện quy chế đào tạo;
- Phối hợp với Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên, các khoa, tổ bộ môn cử giáo viên chủ nhiệm lớp, chọn Ban cán sự lớp lâm thời, quyết định thành lập các lớp; 
- Tham mưu, trình Hiệu trưởng tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác đào tạo.