Ban xây dựng cơ bản


Ban xây dựng cơ bản

25/10/2013

Địa chỉ: Phòng 106, 107, Nhà H3- Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 04.35526714; 
Email:  banxdcb@utt.edu.vn.

 

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng ban: Ths Nguyễn Đức Cường
- Chuyên viên: 05. 
* Lịch sử: 
Ban xây dựng cơ bản được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1446/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.
* Chức năng:
- Ban Xây dựng cơ bản có chức năng giúp Hiệu trưởng quy hoạch mặt bằng xây dựng, chuẩn bị thực hiện các dự án đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án xây dựng cơ bản tại các cơ sở đào tạo của Trường;
- Quản lý Nhà nước các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm: Dự án xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp, cải tạo theo quy định của Pháp luật.
* Nhiệm vụ:
- Căn cứ định hướng phát triển của Trường xin chủ trương quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án xây dựng cơ bản của Trường;
- Tham mưu trình Hiệu trưởng lựa chọn, ký kết hợp đồng tư vấn: Lập dự án, thẩm định dự án, thiết kế, thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư các dự án xây dựng cơ bản;
- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm: Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời đấu thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình theo quy định của Pháp luật;
- Giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm: Khối lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường các công trình xây dựng cơ bản thuộc Trường; 
- Lập dự toán chi phí Ban quản lý dự án trình chủ đầu tư phê duyệt theo thẩm quyền;
- Lập kế hoạch vốn và báo cáo thực hiện vốn đầu tư xây dựng hàng năm;
- Tổ chức kiểm toán, quyết toán dự án công trình hoàn thành đưa vào sử dụng;
- Lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư XDCB công trình theo quy định của Pháp luật;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện nhiệm vụ được giao;