Khoa Kinh tế Vận tải


Khoa Kinh tế vận tải

28/08/2015

Địa chỉ tại cơ sở đào tạo Hà Nội: Phòng 508 Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: (04) 35520750; Email: 
Địa chỉ tại cơ sở đào tạo Vĩnh Yên: Phòng 205 - Khu hiệu bộ - cơ sở đào tạo Vĩnh Yên, số 278 đường Lam Sơn- Phường Đồng Tâm- TP Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc; Điện thoại: (0211) 3843020; Email: 

 Khoa Kinh tế vận tải được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1453/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011
* Ban chủ nhiệm khoa:
Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa: Ths-NCS Hoàng Thị Hồng Lê
Phó trưởng khoa: TS. Lê Thu Sao
Phó trưởng khoa: Ths Nguyễn Tiến Dũng

Tập thể khoa Kinh tế vận tải

* Đội ngũ cán bộ:
Khoa Kinh tế vận tải là một trong những đơn vị lớn của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo trong và ngoài nước. Tổng số cán bộ, giảng viên của khoa gồm 71 người (trong đó: Tiến sỹ: 05; Ths-NCS: 14; Ths: 53 ; Đại học: 13)
* Các đơn vị trực thuộc:
- Văn phòng khoa
- Bộ môn Kế toán - Kiểm toán
- Bộ môn Tài chính - Ngân hàng
- Bộ môn Kinh tế xây dựng
- Bộ môn cơ sở ngành kinh tế
- Bộ môn Quản trị doanh nghiệp
- Bộ môn Vận tải sắt - bộ
* Chức năng:
Quản lý, tổ chức đào tạo khối ngành kinh tế, vận tải trình độ cao đẳng, trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.

THÔNG TIN NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

I. NGÀNH KẾ TOÁN 
1. Hệ Đại học:
•    Mã ngành: 52340301
•    Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kế toán 
•    Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp
•    Thời gian đào tạo: 4 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối thi A, A1 theo phương án “3 chung”
•    Cơ hội nghề nghiệp: 
Cán bộ kế toán tại các phòng kế toán tài chính của các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp; Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực Kế toán
2. Hệ Cao đẳng:
•    Mã ngành: 51340301
•    Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kế toán 
•    Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán - Kiểm toán
•    Thời gian đào tạo: 3 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối thi A, A1 theo phương án “3 chung”
•    Cơ hội nghề nghiệp: 
- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: Cán bộ kế toán tại các phòng kế toán tài chính của các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp. 
- Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán: Cán bộ kiểm toán hoặc kế toán tại các công ty kiểm toán, các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp
3. Hệ Đại học liên thông từ Cao đẳng:
•    Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kế toán 
•    Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp
•    Thời gian đào tạo: 1,5 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối A theo phương án thi “3 chung” hoặc theo phương án thi của trường nếu đã tốt nghiệp đủ 36 tháng.
II. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
1. Hệ Đại học:
•    Mã ngành: 52340101
•    Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh
•    Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp
•    Thời gian đào tạo: 4 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối thi A, A1 theo phương án “3 chung”
•    Cơ hội nghề nghiệp: Giám đốc điều hành hoặc chuyên viên tại các phòng chức năng của các doanh nghiệp; trợ lý cho các nhà quản lý trong trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực  quản trị.
2. Hệ Cao đẳng: 
•    Mã ngành: 51340101
•    Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh 
•    Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp
•    Thời gian đào tạo: 3 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối thi A, A1 theo phương án “3 chung”
•    Cơ hội nghề nghiệp: Làm chuyên viên tại các phòng chức năng của doanh nghiệp; trợ lý cho các nhà quản lý trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp.
3. Hệ Đại học liên thông từ Cao đẳng:
•    Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh 
•    Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp
•    Thời gian đào tạo: 1,5 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối A theo phương án thi “3 chung” hoặc theo phương án thi của trường nếu đã tốt nghiệp đủ 36 tháng.
III. NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI
1. Hệ Đại học:
•    Mã ngành: 52840101 
•    Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Khai thác vận tải
•    Chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt; Khai thác vận tải đường bộ; Vận tải - Logistics
•    Thời gian đào tạo: 4 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối thi A, A1 theo phương án “3 chung”
•    Cơ hội nghề nghiệp: 
- Chuyên ngành Khai thác vận tải đường sắt: Cán bộ điều hành hoặc chuyên viên tại tại các đơn vị kinh doanh vận tải đường sắt, trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt, khu đầu mối giao thông, công ty dịch vụ giao nhận vận tải, các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về giao thông vận tải đường sắt; giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực vận tải đường sắt tại các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực vận tải.
- Chuyên ngành Khai thác vận tải đường bộ: Cán bộ điều hành hoặc chuyên viên tại tại các doanh nghiệp vận tải ô tô, bến xe, trung tâm điều hành giao thông vận tải đường bộ, khu đầu mối giao thông, công ty dịch vụ giao nhận vận tải, các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về giao thông vận tải đường bộ, giảng dạy và nghiên cứu về vận tải đường bộ tại các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực vận tải..
- Chuyên ngành Vận tải – Logistics: Cán bộ điều hành hoặc chuyên viên tại các phòng chức năng của các công ty giao nhận vận tải, công ty logistics, cảng nội địa, doanh nghiệp vận tải, các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về giao thông vận tải, giảng dạy và nghiên cứu về vận tải, logistics tại các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực vận tải, logistics.
2. Hệ Cao đẳng:
•    Mã ngành: 51840101 
•    Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Khai thác vận tải
•    Chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt; Khai thác vận tải đường bộ
•    Thời gian đào tạo: 3 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối thi A, A1 theo phương án “3 chung”
•    Cơ hội nghề nghiệp: 
- Chuyên ngành Khai thác vận tải đường sắt: Cán bộ điều hành hoặc chuyên viên việc tại các đơn vị kinh doanh vận tải đường sắt, khu đầu mối giao thông, công ty dịch vụ giao nhận vận tải; các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về giao thông vận tải đường sắt; kỹ thuật viên giảng dạy thực hành chuyên ngành Khai thác vận tải đường sắt và các nghề liên quan đến vận tải đường sắt tại các cơ sở đào tạo nghề. 
- Chuyên ngành Khai thác vận tải đường bộ: Cán bộ điều hành hoặc chuyên viên tại các doanh nghiệp vận tải ô tô, bến xe, khu đầu mối giao thông; công ty dịch vụ giao nhận vận tải, các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về vận tải đường bộ; kỹ thuật viên giảng dạy thực hành chuyên ngành Khai thác vận tải đường bộ và các nghề có liên quan đến vận tải tại các cơ sở đào tạo nghề.
3. Hệ Đại học liên thông từ Cao đẳng:
•    Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Khai thác vận tải 
•    Chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt; Khai thác vận tải đường bộ
•    Thời gian đào tạo: 1,5 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối A theo phương án thi “3 chung” hoặc theo phương án thi của trường nếu đã tốt nghiệp đủ 36 tháng.
4. Hệ Trung cấp:
•    Mã ngành: 42840111
•    Bằng tốt nghiệp: Trung cấp Khai thác vận tải đường sắt
•    Thời gian đào tạo: 2 năm
•    Tuyển sinh: Xét tuyển
•    Cơ hội nghề nghiệp: Cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị kinh doanh vận tải đường sắt, khu đầu mối giao thông đường sắt. 
IV. NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG
1. Hệ Đại học:
•    Mã ngành: 52580301
•    Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Kinh tế xây dựng 
•    Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng
•    Thời gian đào tạo: 4 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối thi A, A1 theo phương án “3 chung”
•    Cơ hội nghề nghiệp: Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, các công ty tư vấn xây dựng, các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp xây lắp, các tổ chức ngân hàng, kho bạc, kiểm toán..; Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực Kinh tế xây dựng.
2. Hệ Cao đẳng:
•    Mã ngành: 51580302
•    Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản lý xây dựng
•    Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng
•    Thời gian đào tạo: 3 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối thi A, A1 theo phương án “3 chung”
•    Cơ hội nghề nghiệp: Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, các công ty tư vấn xây dựng, các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp xây lắp, các tổ chức ngân hàng, kho bạc, kiểm toán.
3. Hệ Đại học liên thông từ Cao đẳng:
•    Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Kinh tế xây dựng 
•    Chuyên ngành:  Kinh tế xây dựng
•    Thời gian đào tạo: 1,5 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối A theo phương án thi “3 chung” hoặc theo phương án thi của trường nếu đã tốt nghiệp đủ 36 tháng.
V. NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
1. Hệ Cao đẳng:
•    Mã ngành: 51340201
•    Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 
•    Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
•    Thời gian đào tạo: 3 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối thi A theo phương án “3 chung”
•    Cơ hội nghề nghiệp: Chuyên viên quản lý tài chính, phân tích tài chính trong các doanh nghiệp; nhân viên tín dụng, kế toán trong các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.