Khoa Cơ sở kỹ thuật


Khoa Cơ sở kỹ thuật

28/08/2015
Địa chỉ: Phòng 510, 412 Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 043.552.7114 ; Email khoacskt@utt.edu.vn  
Khoa Cơ sở kỹ thuật được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1718/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 27/6/2014 trên cơ sở Bộ môn Cơ sở kỹ thuật.

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng khoa: Ths, NCS. Dương Thị Ngọc Thu
- Tổng số giảng viên: 21 người. (Trong đó: ThS-NCS: 15; ĐH: 06)

* Các Bộ môn trực thuộc:
- Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật
- Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu

* Chức năng:
Khoa Cơ sở kỹ thuật là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học cơ sở cho các hệ đào tạo của Trường; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.
* Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Quản lý nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của các môn học cơ sở trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường; 
- Quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
- Quản lý, phát triển cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hoá đáp ứng yêu cầu đạo tạo và hội nhập quốc tế;
- Xây dựng kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ của Khoa đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu phát triển;
- Quản lý cán bộ, viên chức thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; quản lý cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên;
- Quản lý việc chấp hành quy chế đào tạo và thực hiện các quy định của Trường đối với giảng viên, quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm, giúp đỡ HS-SV học tập, thi học sinh giỏi các môn học;
- Tổ chức biên soạn giáo trình môn học, tài liệu tham khảo, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; kiểm tra đánh giá tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;