Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân năm học 2016 - 2017, khóa 67– Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc


Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân năm học 2016 - 2017, khóa 67– Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc

03/09/2016

Lớp 4 gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Ô tô; Cơ điện tử trên ô tô 

Phòng học: Hội trường lớn

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị thực hiện

Thứ  hai

05/09/2016

15h00-16h30

Tập trung toàn thể sinh viên K67 phổ biến kế hoạch học tập

Phòng CTHSSV + Phòng Đào tạo

Thứ ba

06/09/2016

8h00 – 11h30

Ổn định lớp, phổ biến Chương trình công tác sinh viên;

Phổ biến Nội quy, quy chế liên quan đến sinh viên

Phòng CTHSSV

Thứ tư

07/09/2016

13h30 – 17h00

Chương trình môn học, kế hoạch học tập của sinh viên;

GVCN - CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên

Khoa/ GVCN-CVHT

Thứ năm

8/09/2016

8h00 – 11h30

Giao lưu TDTT

Bộ môn GDTC + Đoàn TN

Thứ sáu

9/09/2016

9h00-11h00

Quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020; nội dung công tác trọng tâm của Trường năm học 2016 - 2017; giáo dục truyền thống nhà trường hướng tới kỷ niệm 71 năm thành lập Trường.

Lãnh đạo Trường

Thứ bảy

10/9/2016

9h00-11h00

Chương trình công tác của Đoàn Thanh niên CSHCM Nhà trường năm học 2016 – 2017

Đoàn TNCS HCM

Chủ nhật

11/9/2016

 

NGHỈ

 

Thứ hai

12/09/2016

9h00-11h00

Quy chế đào tạo theo tín chỉ và các quy định về đào tạo của Trường; giới thiệu và hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý đào tạo

Phòng ĐBCLĐT

Thứ ba

13/09/2016

9h00-11h00

Cấu trúc Chương trình đào tạo; chuẩn đầu ra; kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017

Phòng ĐT

Thứ tư

14/09/2016

9h00-11h00

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; Giới thiệu chương trình đào tạo Tiếng Anh; Tư vấn du học

Phòng KHCN-HTQT

Thứ năm

15/09/2016

9h00-10h00

Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh, tư vấn học ngoại ngữ

Bộ môn ngoại ngữ

10h00-11h00

Giới thiệu Trung tâm thông tin thư viện, nguồn tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu cho sinh viên.

TT thư viện

Thứ sáu

16/09/2016

 

Đánh giá kết quả đợt học tập tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Phòng CTHSSV + Phòng ĐBCLĐT

Thứ bẩy

17/09/2016

8h00-10h30

Hành trang Tân sinh viên

Báo cáo viên

Chú ý: 

- Nhà trường bố trí xe đưa đón báo cáo viên lên cơ sở Vĩnh Phúc giảng dạy, đề nghị báo cáo viên liên hệ với phòng HCQT (Ông Hoàng Đình Thi)

- Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Thiều Sỹ Nam 

 

Lớp 5 gồm các chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Điện tử - viễn thông; Truyền thông và mạng máy tính

Phòng học: Hội trường lớn

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị thực hiện

Thứ  hai

05/09/2016

15h00-16h30

Tập trung toàn thể sinh viên K67 phổ biến kế hoạch học tập

Phòng CTHSSV + Phòng Đào tạo

Thứ ba

06/09/2016

13h30 – 17h00

Ổn định lớp, phổ biến Chương trình công tác sinh viên;

Phổ biến Nội quy, quy chế liên quan đến sinh viên

Phòng CTHSSV

Thứ tư

07/09/2016

8h00 – 11h30

Giao lưu TDTT

Bộ môn GDTC + Đoàn TN

Thứ năm

8/09/2016

8h00 – 11h30

Chương trình môn học, kế hoạch học tập của sinh viên;

GVCN - CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên

Khoa/ GVCN-CVHT

Thứ sáu

9/09/2016

13h00-15h00

Quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020; nội dung công tác trọng tâm của Trường năm học 2016 - 2017; giáo dục truyền thống nhà trường hướng tới kỷ niệm 71 năm thành lập Trường.

Lãnh đạo Trường

Thứ bảy

10/9/2016

13h00 – 15h00

Chương trình công tác của Đoàn Thanh niên CSHCM Nhà trường năm học 2016 – 2017

Đoàn TNCS HCM

Chủ nhật

11/9/2016

 

NGHỈ

 

Thứ hai

12/09/2016

13h00-15h00

Quy chế đào tạo theo tín chỉ và các quy định về đào tạo của Trường; giới thiệu và hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý đào tạo

Phòng ĐBCLĐT

Thứ ba

13/09/2016

13h00-15h00

Cấu trúc Chương trình đào tạo; chuẩn đầu ra; kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017

Phòng ĐT

Thứ tư

14/09/2016

13h00-15h00

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; Giới thiệu chương trình đào tạo Tiếng Anh; Tư vấn du học

Phòng KHCN-HTQT

Thứ năm

15/09/2016

13h00-14h00

Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh, tư vấn học ngoại ngữ

Bộ môn ngoại ngữ

14h00-15h00

Giới thiệu Trung tâm thông tin thư viện, nguồn tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu cho sinh viên

TT thư viện

Thứ sáu

16/09/2016

 

Đánh giá kết quả đợt học tập tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Phòng CTHSSV + Phòng ĐBCLĐT

Thứ bẩy

17/09/2016

13h00-15h00

Hành trang Tân sinh viên

Báo cáo viên

Chú ý: 

- Nhà trường bố trí xe đưa đón báo cáo viên lên cơ sở Vĩnh Phúc giảng dạy, đề nghị báo cáo viên liên hệ với phòng HCQT (Ông Hoàng Đình Thi)

- Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Nguyễn Văn Chưởng (0917794909)

 

Lớp 6 gồm các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kinh tế xây dựng; CNKT XD Cầu đường bộ (GTV01 - CSĐT Vĩnh Phúc)

Phòng học: Hội trường lớn

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị thực hiện

Thứ  hai

05/09/2016

15h00-16h30

Tập trung toàn thể sinh viên K67 phổ biến kế hoạch học tập

Phòng CTHSSV + Phòng Đào tạo

Thứ ba

06/09/2016

8h00 – 11h30

Giao lưu TDTT

Bộ môn GDTC + Đoàn TN

Thứ tư

07/09/2016

8h00 – 11h30

Ổn định lớp, phổ biến Chương trình công tác sinh viên;

Phổ biến Nội quy, quy chế liên quan đến sinh viên

Phòng CTHSSV

Thứ năm

8/09/2016

13h30 – 17h00

Chương trình môn học, kế hoạch học tập của sinh viên;

GVCN - CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên

Khoa/ GVCN-CVHT

Thứ sáu

9/09/2016

15h30-17h30

Quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020; nội dung công tác trọng tâm của Trường năm học 2016 - 2017; giáo dục truyền thống nhà trường hướng tới kỷ niệm 71 năm thành lập Trường.

Lãnh đạo Trường

Thứ bảy

10/9/2016

15h30-17h30

Chương trình công tác của Đoàn Thanh niên CSHCM Nhà trường năm học 2016 – 2017

Đoàn TNCS HCM

Chủ nhật

11/9/2016

 

NGHỈ

 

Thứ hai

12/09/2016

15h30-17h30

Quy chế đào tạo theo tín chỉ và các quy định về đào tạo của Trường; giới thiệu và hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý đào tạo

Phòng ĐBCLĐT

Thứ ba

13/09/2016

15h30-17h30

Cấu trúc Chương trình đào tạo; chuẩn đầu ra; kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017

Phòng ĐT

Thứ tư

14/09/2016

15h30-17h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; Giới thiệu chương trình đào tạo Tiếng Anh; Tư vấn du học

Phòng KHCN-HTQT

Thứ năm

15/09/2016

15h30-16h30

Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh, tư vấn học ngoại ngữ

Bộ môn ngoại ngữ

16h30-17h30

Giới thiệu Trung tâm thông tin thư viện, nguồn tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu cho sinh viên.

TT thư viện

Thứ sáu

16/09/2016

 

Đánh giá kết quả đợt học tập tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Phòng CTHSSV + Phòng ĐBCLĐT

Thứ bẩy

17/09/2016

15h30-17h30

Hành trang Tân sinh viên

Báo cáo viên

Chú ý: 

- Nhà trường bố trí xe đưa đón báo cáo viên lên cơ sở Vĩnh Phúc giảng dạy, đề nghị báo cáo viên liên hệ với phòng HCQT (Ông Hoàng Đình Thi)

- Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Nguyễn Thị Tuyết Hằng (0984482509)

Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc về danh sách và ngành học liên hệ phòng đào tạo P102, P103 Nhà H2.

File đính kèm