Lịch công tác tuần 20 năm 2022 (từ 16/5/2022 đến 22/5/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 20 THEO NĂM 2022
TUẦN 41 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
16/5

Sáng

 

 

Chiều 

 

 

Thứ Ba
17/5

Sáng
10h00

Nội dung: Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài.
Thành phần: Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, các nhóm chuyên trách; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm.
Địa điểm: Hội trường lớn HN.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị Hội trường; Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Đoàn Đánh giá ngoài

Chiều

 

 
Thứ Tư
18/5

Sáng
8h30

Nội dung: Hội nghị khoa học Khoa Công nghệ thông tin năm 2022.
Thành phần: Toàn thể giảng viên khoa CNTT
.
Khách mời: Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Ông Trinh (P.KHCN&HTQT), Ông Thanh (P.Đào tạo).
Địa điểm: Phòng họp T3 H3.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật; Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Khoa Công nghệ thông tin

Chiều

   

Thứ Năm
19/5

Sáng
10h00

Nội dung: Lễ ra mắt chương trình Liên kết đào tạo ngành Quản trị Quốc tế và đạo đức trong kinh doanh và tiếp đoàn công tác Đại học Công giáo miền Tây (UCO, Pháp).
Thành phần: PHT. Hùng; ô.Trinh ( P.KHCN&HTQT); ô.Thanh (P.ĐT); b.Lê (Khoa KTVT); ô.Khánh (TTTVDH).
Địa điểm: Phòng họp T3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Sáu
20/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
21/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
22/5

Sáng

 

 

Chiều