Tọa đàm Văn hóa ứng xử trên mạng xã hội và Luật An ninh mạng năm 2022

09:00
Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Thực hiện chương trình Công tác sinh viên năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Tọa đàm “Văn hóa ứng xử trên mạng xã hội và luật An ninh mạng” năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng đến toàn thể sinh viên Nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và bảo vệ an ninh mạng;

- Góp phần tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước về Luật An ninh mạng và chính sách an ninh mạng của nước ta.

- Việc tổ chức tọa đàm phải quán triệt theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về việc tổ chức triển khai thi hành Luật An ninh mạng đảm bảo thiết thực, hiệu quả;

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: Từ 9h00 – 11h00 sáng Thứ Năm (28/4/2022) và sáng Thứ Sáu (29/4/2022).

- Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội.

3. Thành phần tham gia

- Toàn thể sinh viên đang theo học tại 3 Cơ sở Nhà trường

4. Nội dung

- Chuyên đề 1: Nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử của thanh niên, sinh viên trên môi trường mạng.

- Chuyên đề 2: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về Luật An ninh mạng. (Có giao lưu trò chơi kèm giải thưởng).