Cơ cấu tổ chức


Cơ cấu tổ chức

21/12/2016

Đội ngũ cán bộ: Tổng số 06 đồng chí 

* TS Phạm Văn Tân
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Email: tanpv@utt.edu.vn             
- Địa chỉ: Phòng 111 - H1

* Th.S Lê Văn Hoa
- Chức vụ: Giảng viên chính - chuyên viên
- Email: hoaquy61@gmail.com   
- Địa chỉ: Phòng 111 - H1

* Th.s  Trần Thị Thu Hà
- Chức vụ: Chuyên viên
- Email: thuhatt@utt.edu.vn            
- Địa chỉ: Phòng 107 - B1

* Th.S Trịnh Thanh Bình
- Chức vụ: Chuyên viên
- Email: binhtt@utt.edu.vn          
- Địa chỉ: Phòng 111 - H1

* Hoàng Thị Huyền Châm
- Chức vụ: Chuyên viên
- Email: chamhth@utt.edu.vn          
- Địa chỉ: Phòng 107 - B1

* Bùi Thị Hoài
- Chức vụ: Chuyên viên
- Email: neko.bui@gmail.com          
- Địa chỉ: Phòng 107 - B1