Thông báo về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng Sổ bảo hiểm xã hội số, Y tế số