Kế hoạch thi Olympic cấp Trường và sinh viên giỏi môn học, năm học 2018 – 2019


Kế hoạch thi Olympic cấp Trường và sinh viên giỏi môn học, năm học 2018 – 2019

05/12/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 Số: 3978/KH - ĐHCNGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG VÀ SINH VIÊN GIỎI MÔN HỌC, NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Căn cứ Quyết định số 4665/QĐ - ĐHCNGTVT - CTHSSV ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc ban hành Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia;

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic cấp trường và sinh viên giỏi môn học năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Động viên khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi đồng thời làm cơ sở lựa chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2019.

Kỳ thi phải đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng; tạo điều kiện cho sinh viên giỏi thể hiện được năng lực trong học tập, nghiên cứu.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Sinh viên hệ Đại học và hệ Cao đẳng chính quy đang theo học tại các Cơ sở đào tạo của trường.

III. KẾ HOẠCH THI

1. Môn thi và hình thức thi

STT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian làm bài

1

Cơ học kết cấu

Viết

180 phút

2

Cơ học đất

Viết

180 phút

3

Cơ lý thuyết

Viết

180 phút

4

Sức bền vật liệu

Viết

180 phút

5

Tư tưởng HCM

Viết

180 phút

6

Tin học văn phòng

Thực hành

90 phút

7

Toán 1

Viết

180 phút

8

Toán 2

Viết

180 phút

9

Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Viết

180 phút

10

Ứng dụng tin học trong Cơ học kết cấu

Thực hành

90 phút

11

Thực hành trắc địa

Thực hành

90 phút

12

Ứng dụng tin học trong Địa kỹ thuật

Thực hành

90 phút

 

Để phát huy tính sáng taọ, nâng cao trình độ cho sinh viên ở các môn học Nhà trường khuyến khích Bộ môn và giảng viên đăng ký thêm các môn thi.

2. Đăng ký dự thi, tổ chức ôn luyện

- Các bộ môn, GVCN – CVHT phối hợp với giảng viên giảng dạy môn thi tuyển chọn và lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi gửi về Bộ môn, Bộ môn tập hợp danh sách sinh viên tham dự các môn thi gửi về Phòng Công tác SV trước ngày 30/12/2018.

- Thời gian ôn luyện:  từ ngày 01/12/2018 đến ngày 01/01/2019.

- Số lượng thí sinh đăng ký dự thi sinh viên giỏi môn học cho mỗi môn thi không hạn chế. Mỗi thí sinh chỉ được tham dự một môn thi.

3. Nội dung thi: Bám sát nội dung các học phần thuộc chương trình đào tạo đã được Nhà trường ban hành.

4. Đề thi: Đề thi do các Bộ môn xây dựng trình Ban Giám Hiệu duyệt trước ngày 24/12/2018.

5. Thời gian thi và địa điểm thi:

- Thời gian thi dự kiến: 7h30’, thứ Bảy, ngày 12 tháng 01 năm 2019

- Địa điểm: tại 3 cơ sở đào tạo (sinh viên thuộc cơ sở nào thi tại cơ sở đó).

IV. CHẾ ĐỘ, XẾP LOẠI VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Chế độ

- Đối với giảng viên xây dựng đề cương luyện thi, tổ chức tuyển chọn, luyện thi, ra đề thi và đáp án, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tổ chức thi, coi thi, chấm thi được hưởng chế độ theo Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia và Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành;

Đối với sinh viên dự thi được hưởng quyền lợi theo Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia hiện hành.

2. Xếp loại và giải thưởng

- Giải Nhất (điểm thi từ 9,0 điểm đến 10 điểm): 200.000đ;

- Giải Nhì (điểm thi từ 8,0 điểm đến dưới 9,0 điểm): 150.000đ;

- Giải Ba (điểm thi từ 7,0 điểm đến dưới 8,0 điểm): 100.000đ;

- Giải Khuyến khích (điểm thi từ 6,5 điểm đến dưới 7,0 điểm): 50.000đ.

(điểm tính theo thang điểm 10)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giám đốc cơ sở đào tạo, Phòng Công tác SV, Trưởng các khoa triển khai kế hoạch tới các bộ môn có môn thi, GVCN, các cán sự khoa và các lớp sinh viên.

- Các Bộ môn căn cứ kế hoạch phối hợp với GVCN các lớp, giảng viên môn học lựa chọn danh sách đội tuyển, cử giáo viên lập đề cương luyện thi, tổ chức luyện thi, ra đề thi, đáp án, coi thi, chấm thi.

- Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo phối hợp với các Bộ môn xây dựng quỹ đề thi, đáp án, tổ chức coi thi, quản lý bài thi, chấm thi, tổng hợp kết quả thi; công nhận điểm thi chuyển đổi cho sinh viên đạt giải theo Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia hiện hành.

- Phòng Công tác SV phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện. Sau khi có kết quả chấm thi, tổ chức tổng kết trao thưởng và lựa chọn những thí sinh đạt thành tích xuất sắc tham gia đội tuyển dự thi Olympic cấp Quốc gia.

- Phòng Đào tạo chủ trì thẩm định đề cương luyện thi.

- Đoàn TNCSHCM phối hợp với Hội Sinh viên tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia.

- Phòng Hành chính Quản trị bố trí trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi.

- Phòng Tài chính Kế toán chuẩn bị kinh phí cho kỳ thi.

Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị có liên quan cùng phối hợp và triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:
      - Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Các cơ sở ĐT, phòng, khoa, bộ môn,

  GVCN, các lớp SV;

      - Lư­­u VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TR­ƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long