Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 4)


Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 4)

17/04/2023

Những SV đã đăng kí các lớp bị hủy dưới đây, những SV học lại, học cải thiện chưa kịp đăng kí và những SV học mới nếu có nhu cầu đăng kí bổ sung vào các lớp được mở sẽ sử dụng tài khoản cá nhân để đăng kí trên trang qldt.utt.edu.vn từ ngày 16/3/2023 đến hết ngày 17/3/2023 (Lưu ý: SV sẽ không được phép hủy đăng kí).

Danh sách các học phần bị hủy trong Đợt 3 năm học 2022-2023:

Cơ học cơ sở-2-22-3 (BS_DC_68_2223_Dot 3_DC2CK21_Lop01)
Đồ án Kết cấu - tính toán động cơ-2-22-3 (BS_DC_68_2223_Dot 3_DC3CK42_Lop01)
Kết cấu và tính toán ô tô-2-22-3 (BS_DC_68_2223_Dot 3_DC3CO68_Lop01)
Nguyên lý máy-2-22-3 (BS_DC_68_2223_Dot 3_DC2CK45_Lop01)
Trang bị điện và thiết bị điều khiển tự động trên ô tô-2-22-3 (BS_DC_68_2223_Dot 3_DC3OT32_Lop01)
Cấu tạo ô tô-2-22-3 (BS_DC_72_2223_Dot 3_DC2OT72_Lop01)
Điện tử số-2-22-3 (BS_DC_72_2223_Dot 3_DC2DT51_Lop01)
Định giá sản phẩm xây dựng-2-22-3 (BS_DC_72_2223_Dot 3_DC3KX21_Lop01)
Đồ án Công nghệ vận tải 1-2-22-3 (BS_DC_72_2223_Dot 3_DC3VL53_Lop01)
Kiểm thử phần mềm-2-22-3 (BS_DC_72_2223_Dot 3_DC3HT41_Lop01)
Kiến trúc máy tính-2-22-3 (BS_DC_72_2223_Dot 3_DC2DT57_Lop01)
Lập trình Java cơ bản-2-22-3 (BS_DC_72_2223_Dot 3_DC2HT27_Lop01)
Pháp luật kinh tế-2-22-3 (BS_DC_72_2223_Dot 3_DC2KV93_Lop01)
Thương mại điện tử-2-22-3 (BS_DC_72_2223_Dot 3_DC2KV90_Lop01)
Trang bị điện trên máy công cụ-2-22-3 (BS_DC_72_2223_Dot 3_DC3CM33_Lop01)
Vật lý đại cương 1-2-22-3 (BS_DC_72_2223_Dot 3_DC1TT21_Lop01)