Thông báo viết bài trên Nội san Khoa học và Công nghệ Giao thông, số 3 năm 2016