Thông báo cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2014_2015 cho sinh viên khóa 65 hệ liên thông