Kinh tế xây dựng


Kinh tế xây dựng

24/03/2016

Ngành đào tạo: Kinh tế xây dựng

Mã ngành: D580301

 

a. Kiến thức

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Có kiến thức kiến thức chuyên môn để nghiên cứu, ứng dụng, phân tích, tổng hợp các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng phù hợp với các qui định của pháp luật;

- Có trình độ tin học, ngoại ngữ để khai thác, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chuyên ngành.

 

b. Kỹ năng

- Phân tích, đánh giá được dự án đầu tư xây dựng cơ bản;

- Đọc được bản vẽ và tính toán được khối lượng của hồ sơ thiết kế;

- Lập hồ sơ dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu xây lắp, hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình;

- Lập được các kế hoạch: Tiến độ xây dựng, cung cấp lao động, vật tư, tài chính, máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng công trình;

- Thực hiện được các nhiệm vụ của nhân viên kế toán đội xây dựng;

- Vận hành thành thạo một số phần mềm về dự toán, dự thầu...;

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác trong lĩnh vực nghề nghiệp; phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp; khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm, hội nhập được với môi trường quốc tế trong hoạt động kinh tế xây dựng;

- Sử dụng ngoại ngữ, tin học để khai thác, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành.

 

c. Thái độ

- Ý thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng, trên cơ sở đó chấp hành tốt các qui định pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng;

- Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế xã hội; rèn luyện thể chất; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong công việc; không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để tự học suốt đời.

 

d. Khối lượng kiến thức toàn khóa

STT

KHỐI KIẾN THỨC

BẮT BUỘC

TỰ CHỌN

TỔNG

1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

26

4

30

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

97

10

107

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

38

4

42

2.2

Kiến thức ngành

39

6

45

2.3

Thực hành, thực tập nghề nghiệp

8

 

8

2.4

Thực tập tốt nghiệp

4

 

4

2.5

Đồ án tốt nghiệp

8

 

8

 

Tổng cộng

123

14

137

 

e. Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC