Kế toán doanh nghiệp


Kế toán doanh nghiệp

24/03/2016

Ngành đào tạo: Kế toán

Mã ngành: D340301

 

a. Kiến thức

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Có kiến thức chuyên môn toàn diện để nghiên cứu, phân tích và tổ chức thực hiện công tác kế toán, kiểm toán hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Có năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực chuyên ngành.

 

b. Kỹ năng

- Phân tích, lựa chọn được mô hình tổ chức công tác kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Thực hiện thành thạo các phần hành kế toán trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp;

- Phân tích, tổng hợp và đánh giá được các mặt hoạt động kinh tế của doanh nghiệp để cung cấp các thông tin cần thiết cho các nhà quản lý;

- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc theo nhóm; kỹ năng viết, trình bày và thuyết trình vấn đề đặt ra;

- Soạn thảo và trình bày được các văn bản hành chính theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin, để nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực kế toán của doanh nghiệp.

 

c. Thái độ

- Ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực Kế toán đối với phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành giao thông vận tải và sự phát triển của đất nước;

- Hình thành đức tính cẩn thận, trung thực, chính xác, khách quan trong lĩnh vực nghề nghiệp;

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

 

d. Khối lượng kiến thức toàn khóa

STT

KHỐI KIẾN THỨC

BẮT BUỘC

TỰ CHỌN

TỔNG

1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

27

4

31

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

94

12

106

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

32

6

38

2.2

Kiến thức ngành

42

6

48

2.3

Thực hành, thực tập nghề nghiệp

8

 

8

2.4

Thực tập tốt nghiệp

4

 

4

2.5

Khóa luận tốt nghiệp

8

 

8

 

Tổng cộng

121

16

137

 

e. Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC