Công nghệ kỹ thuật Ô tô


Công nghệ kỹ thuật Ô tô

24/03/2016

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: D510205

 

a. Kiến thức

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Có kiến thức chuyên môn toàn diện để xây dựng và thực hiện các quy trình công nghệ về: kiểm định, chẩn đoán kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp ráp, thí nghiệm ô tô;

- Có năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực chuyên ngành.

 

b. Kỹ năng

- Xây dựng, tổ chức thực hiện được quy trình chẩn đoán kỹ thuật, thử nghiệm, vận hành thiết bị, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và máy động lực;

- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về: tiện, nguội, gò, hàn ứng dụng vào lĩnh vực công nghệ ô tô;

- Xác định, phân tích các nguyên nhân hư hỏng của chi tiết, tổng thành: động cơ, hệ thống gầm, điện ô tô.. .trong quá trình sử dụng và khắc phục được những hư hỏng đó;

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo được một số chi tiết, hệ thống, tổng thành của ô tô;

- Sử dụng các phần mềm chuyên ngành trong thiết kế chế tạo các phụ tùng thuộc lĩnh vực công nghệ ô tô;

- Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, khả năng trình bày, giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm;

- Hội nhập được với môi trường quốc tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ôtô;

- Sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin, để nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực chuyên ngành.

 

c. Thái độ

- Ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô đối với phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành giao thông vận tải và sự phát triển của đất nước;

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

 

d. Khối lượng kiến thức toàn khóa

STT

KHỐI KIẾN THỨC

BẮT BUỘC

TỰ CHỌN

TỔNG

1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

35

4

39

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

110

8

118

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

43

6

49

2.2

Kiến thức ngành

35

2

37

2.3

Thực hành, thực tập nghề nghiệp

20

 

20

2.4

Thực tập tốt nghiệp

4

 

4

2.5

Đồ án tốt nghiệp

8

 

8

 

Tổng cộng

145

12

157

 

e. Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC