Kỹ sư Kinh tế Xây dựng


Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

09/05/2017

Tên tiếng Việt: Kinh tế xây dựng

Tên tiếng Anh: Construction Economics

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Nhu cầu nguồn nhân lực:

Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, ngành xây dựng cũng có sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Sự phát triển đó của ngành xây dựng đã kéo theo sự phát triển không những của cộng đồng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng mà còn đòi hỏi có sự quản lý rất lớn từ phía các cơ quan quản lý nhà nước. Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp xây dựng và cung cấp dịch vụ liên quan không những gia tăng về mặt số lượng mà qui mô của các doanh nghiệp cũng được mở rộng, nâng cao. Điều đó đã và đang thu hút một lực lượng rất lớn lao động vào hoạt động của ngành. Mặt khác, trong điều kiện kinh tế thị trường và sự hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới; hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng nói riêng vừa phải đảm bảo cạnh tranh, khả năng hội nhập, hiệu quả kinh doanh vừa phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và những chính sách, pháp luật trong quản lý, điều hành của nhà nước. Với những kiến thức chuyên môn được trang bị phù hợp, nhân lực được đào tạo về quản lý và kinh tế xây dựng đã, đang trở thành nhu cầu không thể thiếu và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu nhân lực của ngành, cả trong lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của các doanh nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực: xây dựng ( giao thông, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng...), kế hoạch đầu tư, tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan tới hoạt động xây dựng; các tổ chức tư vấn xây dựng; các ban quản lý dự án xây dựng; các công ty xây lắp; các tổ chức ngân hàng, kho bạc, kiểm toán. Cụ thể là:

- Quản lý xây dựng tại các cơ quan quản lý Nhà nước; Lập, thẩm định dự án xây dựng; lập các kế hoạch triển khai dự án, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; kiểm soát ngân sách và chi phí thực hiện dự án tại các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực, các ban quản lý dự án của các tổ chức, doanh nghiệp, các công ty tư vấn.
- Lập kế hoạch dự thầu, dự toán dự thầu, kiểm soát chi phí và thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán chi phí phí xây dựng, quản lý tài chính, vật tư, kỹ thuật, tham gia tổ chức và điều hành sản xuất tại các doanh nghiệp, các đơn vị thi công xây dựng.
- Thẩm định dự án xây dựng, định giá bất động sản tại các tổ chức ngân hàng thương mại để quyết định tài trợ vốn cho dự án;  kiểm toán xây dựng tại các cơ quan kiểm toán; thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng ở các cơ quan kho bạc nhà nước.
- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế và quản lý trong xây dựng tại các các quan nghiên cứu.