Triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giao Nhân dân-Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017


Triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giao Nhân dân-Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017

26/08/2016

Thực hiện Công văn số 9028/BGTVT-TCCB ngày 04/8/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017; Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị nội dung công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ. Trong đó, đặc biệt lưu ý 03 vấn đề là: Đối tượng áp dụng (Điều 2 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP), tiêu chuẩn các danh hiệu (Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP) và một số lưu ý tại Mục II Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT.

2. Tổ chức cho các cá nhân trong đơn vị tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người đủ tiêu chuẩn. Hồ sơ bình xét gửi về Nhà trường (qua Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng 202 Nhà H1) trước ngày 30/9/2016. Hồ sơ bình xét bao gồm:

- Biên bản họp của đơn vị về việc giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

- Bản khai thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP;

- Bản sao (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực): Giấy chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến; biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học; bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

- Trang bìa giáo trình có ghi tên tác giả và nhà xuất bản; danh mục bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

3. Các cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai trong hồ sơ.

Trên đây là các nội dung thực hiện công tác đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 của các đơn vị, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả và gửi hồ sơ theo đúng thời hạn quy định.

Trân trọng thông báo./.

Lưu ý: - Các văn bản nêu tại Mục 1 Công văn này được đăng tải tại Trang thông tin điện tử Nhà trường.

          - Trưởng các đơn vị phổ biến nội dung Công văn này tới nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong đơn vị có quyết định nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 01/2014 cho đến nay, thuộc đối tượng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017.