Thông báo tuyển chọn cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018