Đề nghị tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của CC-VC-NLĐ


Đề nghị tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của CC-VC-NLĐ

01/09/2016

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Nhằm cụ thể một số quy định pháp luật của Nhà nước và tăng cường hiệu quả công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động trong Nhà trường. Theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường, Phòng Tổ chức cán bộ đã xây dựng dự thảo Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Để hoàn thiện văn bản trước khi ban hành, Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến về dự thảo nêu trên.

Dự thảo Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động được đăng tải tại địa chỉ website: www.utt.edu.vn/tccb.

Ý kiến góp ý của các đơn vị xin gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 202 - Nhà H1) trước ngày 10/9/2016 (bằng văn bản; thư điện tử theo địa chỉ email: phongtccb@utt.edu.vn hoặc góp ý trực tiếp vào dự thảo) để Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, hoàn chỉnh, báo cáo và trình Hiệu trưởng ký ban hành./.