GIỚI THIỆU


Giới thiệu phòng Tổ chức Cán bộ

05/09/2015

Địa chỉ: Phòng 304, 202 Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT - Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04.35523950
Email: phongtccb@utt.edu.vn.

* Lịch sử
Phòng Tổ chức cán bộ được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1440/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.
* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng phòng: ThS. Dương Thị Ngọc Thu
- Phó Trưởng phòng: 
- Chuyên viên: 10
* Chức năng:
Phòng Tổ chức cán bộ thuộc hệ thống tổ chức của Trường, có chức năng giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác phổ biến và thực hiện pháp luật; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, pháp chế trong Trường; công tác quốc phòng - an ninh; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.
* Nhiệm vụ:
- Chủ trì xây dựng để Hiệu trưởng trình Bộ GTVT quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.
- Tham mưu tổ chức bộ máy quản lý, quy hoạch đội ngũ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với chiến lược phát triển của Trường;
- Soản thảo trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản về: Công tác tổ chức, cán bộ; công tác tuyển dụng cán bộ viên chức; chức năng nhiệm vụ và phối hợp công tác giữa các đơn vị; quan hệ công tác giữa Ban Giám hiệu với các đơn vị trực thuộc; công tác thi đua khen thưởng;
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng tuyển dụng viên chức, điều chuyển, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng bậc lương, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức theo quy định của Pháp luật;
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét đánh giá cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;
- Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức theo quy định của Pháp luật;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về quản lý công chức, viên chức;
- Tham mưu với cấp ủy, Hiệu trưởng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, pháp chế trong Trường, quản lý đội ngũ cán bộ, sĩ quan dự bị, lực lượng dự bị động viên, xây dựng lực lượng tự vệ;
- Nắm bắt tư tưởng, đề xuất với cấp ủy và Hiệu trưởng những định hướng về công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức và học sinh - sinh viên;
- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách, chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước;
- Phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị trong việc tổ chức, khai thác phòng truyền thống;
- Trưởng phòng TCCB là: Thường trực Hội đồng tuyển dụng, hội đồng nâng bậc lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật cán bộ, viên chức, Phó Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ của Trường và và là thành viên các hội đồng tư vấn khác theo quyết định của Hiệu trưởng;
- Quản lý tài sản, quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị chức theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Được sử dụng con dấu của Trường khi lãnh đạo phòng ký các văn bản thừa lệnh của Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Nhà trường, trước Pháp luật về các văn bản đã ký;
- Trưởng phòng được quyền cho cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý nghỉ 01 ngày, nghỉ từ 02 ngày phải báo cáo Nhà trường.
- Được Hiệu trưởng ủy quyền ký giấy nghỉ phép năm cho cán bộ viên chức từ cấp tổ trưởng trở xuống;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề xuất nhiệm vụ công tác tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng;
- Phối hợp công tác với các đơn vị trong Trường theo chức năng và nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu tr­ưởng giao.
*Công tác pháp chế:
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến các hoạt động của Trường, đảm bảo cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế. Giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành, thẩm định rà soát kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong Trường.
- Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật. Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gởi xin ý kiến, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.