TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018; CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2018-2019


TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018; CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2018-2019

10/08/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     BỘ MÔN GDQP&AN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   

 

                                                                        Hà Nội, ngày 20  tháng  7   năm 2018

 

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2017-2018 và

chương trình công tác năm học 2018-2019

 

 
 

 

Hồi 8h00 ngày 20  tháng 7 năm 2018 tại Phòng  201H1 Phân hiệu Hà Nội, Bộ môn GDQP&AN đã tiến hành họp Tổng kết, bình xét thi đua năm học 2017-2018 và đề ra chương trình công tác năm học 2018-2019;

Phần 1: Tổng kết năm hoc 2017-2018

I. Sơ kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ:

- Bộ môn đã hoàn thành đúng kế hoạch được giao: xây dựng chương trình đào tạo, đề cương học phần, bài giảng, xây dựng quỹ đề thi, đáp án thi, thực hiện quy chế giảng dạy, công tác giáo dục và các quy định khác của Nhà trường. Khối lượng đạt 200%. Tham gia các phong trào và công tác QPQSĐP đạt kết quả tốt. Hoàn thành công tác học tập, nâng cao trình độ: có 3 thạc sĩ..

- Kiểm điểm đánh giá cụ thể về công tác thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Giáo dục và triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng với nhu cầu xã hội”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết các cấp trong Bộ môn.

- Triển khai kế hoạch đào tạo, giảng dạy môn học GDQPAN cho sinh viên K68 tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

- Tiếp đón đoàn kiểm tra của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về kiểm tra công tác tự chủ môn học GDQP&AN, kết quả được đoàn kiểm tra đánh giá rất cao, Nhà trường tiếp tục là đơn vị tự chủ môn học GDQP&AN theo Báo cáo số 22/BC-CQTT ngày 19/6/2018;

 

 

II. Kết quả xếp loại lao động năm học 2017-2018

Căn cứ vào khối lượng các tháng, nhiệm vụ và tinh thần công tác được giao, kết quả đạt được cụ thể như sau:

BẢNG I: ĐỀ NGHỊ LAO ĐỘNG VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

 

TT

Họ và tên

Cá nhân

Tập thể LĐTT

Ghi chú

Khối lượng được giao

(tiết chuẩn)

Khối lượng thực hiện (tiết chuẩn)

Phân loại lao động

Đề nghị LĐTT

Đề tài, SKCT,

ĐC,

G.Trình

Đề nghị CS

TĐCS

1

Dương Xuân Kỷ

243

396.5

Loại A

LĐTT

 

 

X

 

2

Nguyễn Văn Thanh

270

1447.0

Loại A

 

 

LĐTT

-  Sáng kiến kinh nghiệpcấp Trường “Một số phương pháp củng cố bài giảng môn GDQPAN theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên”

 

x

3

Nguyễn Văn Tuấn

270

1100.2

Loại A

LĐTT

 

 

4

Trần Anh Sáng

270

1394.7

Loại A

LĐTT

 

 

BẢNG II.   

             TẬP THỂ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CẤP BỘ NĂM 2017-2018.

STT

Bé m«n

Số cá nhân đề nghị LĐTT

Số cá nhân đề nghị CSTĐ

CS

§Ò nghÞ TT L§XS    ( năm học xét)

3 n¨m liªn tôc ®¹t TT Lao ®éng   XS,  BKB ( trước năm xét)                            

§Ò nghÞ  thi đua cp  Bé , NN   (Năm xét)

Ghi chó

NH 2014 -2015 

NH 2015-2016

NH 2016 -2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

GDQPAN

4

1

1

x

x

x

x

 

 

BẢNG III.            ®Ò nghÞ c¸ nh©n ®¹t thi ®ua khen th­­ëng

 

 

cÊp bé n¨m häc 2017 -2018

 

 

    BỘ MÔN GDQPAN 

 

 

STT

C¸ nh©n

§¹t CST§CS 

 

CST§CS

n¨m xÐt

§Ò nghÞ BK Bé

§. nghÞ CST§ ngµnh

Ghi chó

 

 

NH 2013-2014

 

NH 2014-201 5

NH 2015 -2016 

 

 

1

2

3

4

5

6.

7

8

9

 

 

1

Nguyễn Văn Thanh

X

X

X

x

X

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2: Chương trình công tác năm học 2018-2019

I. Công tác chung

Tiếp tục triển khai công tác thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Giáo dục và triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng với nhu cầu xã hội”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; Tiếp tục triển khai kế hoạch “tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết” cho từng cán bộ, giảng viên trong Bộ môn, gia đình và nơi cư trú;

Tiếp tục hoàn thành khối lượng giảng dạy, công tác chấm thi, coi thi...theo quy chế đào tạo, bảo đảm tuyệt đối an toàn về vũ khí và trang bị; Khối lượng công tác Quốc phòng, quân sự địa phương;

II. Kế hoạch chi tiết:

STT

Nội dung

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

 

HỌC KỲ I/2018-2019

I

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường

 

 

1

- Đón sinh khóa 69

T08/2018

T08/2018

2

- Tổ chức xe chở SVK69 lên CSVP

17/08/2018

20/08/2018

II

Lên lớp học kỳ I khóa 69 tại CSVP

27/08/2018

16/11/2018

1

- Bộ môn lập kế hoạch giảng dạy chi tiết; phân công GV giảng dạy cụ thể cho từng lớp; GV quản lý nhóm lớp; lịch trực hàng ngày, hàng tuần; kế hoạch hành quân dã ngoại; báo động quân số; trực gác...

27/08/2018

16/11/2018

2

- Kiểm tra giữa kỳ cho các học phần

04/10/2018

05/10/2018

3

- Thi kết thúc các học phần; nhập điểm; nộp điểm;...

15/11/2018

16/11/2018

IV

Công tác quốc phòng quân sự

2018-2019

2018-2019

1

Thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt

- Cấp BCHQS quận Thanh Xuân

- Cấp BCHQS Bộ GTVT

Mật

Mật

2

Nghỉ Tết nguyên đán

02/02/2019

17/02/2019

HỌC KỲ II/2018-2019

I

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường

01/04/2019

24/06/2019

1

- Tổ chức xe chở SVK69 lên CSVP

17/02/2019

18/02/2019

II

- Lên lớp học kỳ II Khóa 69

01/04/2019

24/06/2019

1

- Bộ môn lập kế hoạch giảng dạy chi tiết; phân công GV giảng dạy cụ thể cho từng lớp; GV quản lý nhóm lớp; lịch trực hàng ngày, hàng tuần; kế hoạch hành quân dã ngoại; báo động quân số; trực gác...

01/04/2019

24/06/2019

2

- Kiểm tra giữa kỳ cho các học phần

10/05/2019

11/05/2019

3

- Thi kết thúc các học phần; nhập điểm; nộp điểm;...

23/06/2019

24/06/2019

4

- Tổ chức xe chở SV từ CSVP về CSHN

25/06/2019

26/06/2019

                                                                                                          

III. Đăng ký thi đua năm học

Căn cứ vào kết quả năm học 2017-2018 và phương hướng của năm học 2018 -2019, Bộ môn đăng ký thi đua năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối với tập thể đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc”;

                                                    “Đề nghị Bộ GTVT tặng Bằng khen”;

2. Đối với cá nhân đạt danh hiệu: “04 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”;

                                                     “02 cá nhân được bằng khen của Bộ”;

                                                     “01 cá nhân được bằng khen của Thủ tướng”

 

                THƯ KÝ                                                                BỘ MÔN

 

 

 

 

          Nguyễn Văn Thanh                                                   Dương Xuân Kỷ