KẾ HOẠCH XE CHỞ SINH VIÊN K67 LÊN VĨNH PHÚC HỌC TẬP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2016 - 2017


KẾ HOẠCH XE CHỞ SINH VIÊN K67 LÊN VĨNH PHÚC HỌC TẬP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

09/02/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GDQPAN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017

 

                                                            

KẾ HOẠCH

XE CHỞ SINH VIÊN K67 LÊN VĨNH PHÚC HỌC TẬP ĐỢT 2

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

I. Thời gian: Xe chở 03 chuyến (6h00; 10h00; 14h30) trong 01 ngày 12.2.2017 cho các lớp đã đăng ký

II. Địa điểm: Xuất phát từ CSĐT Hà Nội và tập kết tại KTX CSĐT Vĩnh Phúc

1. Chuyến 1: Xuất phát lúc 6h00 ngày 12.2.2017 gồm:

            - 67DCCA21 + 67DCCC21                                 : 02 xe

            - 67DCCD21 + 67DCCD22                                 : 02 xe

            - 67DCCS21 + 67DCDB21 + 67DCDB22           : 02 xe

            - 67DCCDA1                                                        : 01 xe

2. Chuyến 2: Xuất phát lúc 10h00 ngày 12.02.2017 gồm:

            - 67DCDB23 + 67DCMO21                                 : 02 xe

            - 67DCQT21 + 67DCQT22                                   : 02 xe

            - 67DCVL21 + 67DCVL22                                   : 02 xe

            - 67DCTN21                                                           : 01 xe

3. Chuyến 3: Xuất phát lúc 14h30 ngày 12.2.2017 gồm:

            - 67DCMX21 + 67DCMX22                                  : 02 xe

            - 67DCMT21 + 67DCVB21                                   : 01 xe

            - 67DVVS21 + 67DCDM21                                   : 02 xe

            - 67DCDD21 + 67DCDD22                                   : 02 xe

               Ban Giám hiệu                                      Người lập