Qui định Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập


Qui định Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

31/08/2018
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Hà Nội, ngày   05   tháng  10   năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH

 MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-ĐHCNGTVT ngày  05  tháng 10   năm 2015  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT)

 

 
 

 

1. Đối tượng áp dụng

Sinh viên trình độ đại học, cao đẳng chính quy của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

2. Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh:

2.1. Đối với SV hệ đại học, cao đẳng chính quy gồm 08 tín chỉ:

TT

Tên học phần

Mã HP

Nội dung

Số TC

Điều kiện

tiên quyết

1

Học phần 1

QPAN1

Đường lối quân sự của Đảng

03

Bố trí sau khi học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

Học phần 2

QPAN2

Công tác quốc phòng an ninh

02

Không

3

Học phần 3

QPAN3

Quân sự chung, chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

03

Không

 

2.2. Đối với SV hệ cao đẳng chính quy (liên thông từ TCCN) gồm 05 tín chỉ:

TT

Tên học phần

Mã HP

Nội dung

Số TC

Điều kiện

tiên quyết

1

Học phần 1

CLQPAN1

Đường lối quân sự của Đảng

03

Bố trí sau khi học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

Học phần 2

CLQPAN2

Công tác quốc phòng an ninh

02

Không

2.3. Đối với học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp gồm 03 tín chỉ:

1

Học phần 3

TCQPAN3

Quân sự chung, chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

03

Không

 

3. Đánh giá kết quả học tập

- Tham gia 80% khối lượng môn học. Điểm kết thúc học phần phải đạt 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần sau khi nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,5.

Điểm học phần = ĐCC*0.1 + ĐTBKT*0.2 + ĐKT* 0.7

Trong đó:

+ ĐCC: điểm chuyên cần;

+ ĐTBKT: điểm trung bình kiểm tra;

+ ĐKT: điểm thi kết thúc học phần;

- Kết quả học tập môn học GDQP-AN là điểm trung bình chung tổng các điểm học phần, làm tròn đến hai chữ số thập phân; không tính kết quả học tập môn học GDQP-AN theo điểm chữ.

4. Điều kiện cấp chứng chỉ và xếp loại chứng chỉ

4.1. Điều kiện cấp chứng chỉ

- Chứng chỉ GDQP-AN cấp cho sinh viên để xác nhận kết quả học tập  môn học GDQP-AN. Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQP-AN khi mỗi học phần đạt 5,0 trở lên; điểm trung bình chung môn học đạt từ 5,0 điểm trở lên và tại thời điểm cấp chứng chỉ, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chứng chỉ GDQP-AN là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
         - Không cấp chứng chỉ cho sinh viên là đối tượng được miễn học toàn bộ chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh.
         - Sinh viên chưa đủ điều kiện được cấp chứng chỉ GDQP-AN (trừ trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự) phải chủ động đăng ký học vào học kỳ tiếp sau để hoàn thành chương trình theo quy định.

4.2. Xếp loại chứng chỉ

            Từ 9 đến 10:              Xuất sắc

            Từ 8 đến cận 9:          Giỏi

            Từ 7 đến cận 8:          Khá

            Từ 6 đến cận 7:          Trung bình khá

            Từ 5 đến cận 6:          Trung bình

5. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn học
5.1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:

a) Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Sinh viên là người nước ngoài.

5.2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

5.3. Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

a) Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

5.4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

a) Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

b) Sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Hiệu trưởng xem xét tạm hoãn cho các đối tượng quy định tại điểm b, c khoản 5.4 Điều 5 này. Hết thời gian tạm hoãn, sinh viên phải chủ động đăng ký học để hoàn thành chương trình môn học.

6. Xử lý vi phạm:

- Trong quá trình học, tham dự các đợt kiểm tra thường xuyên, tham dự các đợt thi kết thúc học phần, nếu vi phạm quy chế sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm.

- Sinh viên đi thi hộ, học hộ đều bị kỷ luật theo quy định của quy chế đào tạo;

- Cán bộ, giảng viên vi phạm các quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi...Hội đồng kỷ luật Nhà trường áp dụng quy định hiện hành để xử lý kỷ luật;

7. Tổ chức thực hiện:

Bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, các đơn vị chức năng liên quan và sinh viên căn cứ Quy định này tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới nảy sinh cần sửa đổi, bổ sung các đơn vị phản ánh kịp thời với Phòng Đào tạo để tổng hợp ý kiến trình Ban Giám hiệu xem xét và quyết định./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

­­­­

 

 

 

 

                                                                      TS. Nguyễn Hoàng Long