Cơ cấu tổ chức


Bộ môn GDQP&AN

06/11/2015

Ngày 23 tháng 8 năm 2011, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ký Quyết định số 1481 thành lập Bộ môn GDQP&AN quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, định biên của Bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu.

Sau gần 10 năm thành lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy , Ban giám hiệu Nhà trường cùng các cơ quan, đơn vị của Trường Đại học Công nghệ GTVT Bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh không ngừng trưởng thành cả về đội ngũ giảng viên và chất lượng giảng dạy, góp phần quan trọng vào củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

Nhiệm vụ  

  • Giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVTi;
  • Phát hiện tạo nguồn Sĩ quan cho quân đội từ sinh viên đang học tập tại Trường;
  • Làm công tác tuyển chọn Sĩ quan dự bị từ các kỹ sư vừa tốt nghiệp của Trường;
  • Huấn luyện xây dựng lực lượng Tự vệ tại chỗ và tham mưu công tác Quân sự cho Nhà trường;
  • Nghiên cứu các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật quân sự. 

Thành tích 

  • Từ ngày thành lập đến nay, Bộ môn đã giảng dạy Chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh cho hàng chục ngàn sinh viên đạt chất lượng tốt;
  • Tuyển chọn Sĩ quan dự bị, tạo nguồn cán bộ cho Quân đội từ các sinh viên của Nhà trường;
  • Biên soạn tài liệu giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh; 
  • Tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học kỹ thuật Quân sự cấp Nhà trường; Đơn vị luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thưởng luân lưu các cấp, trong đó có Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GTVT; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;