Quyết định thành lập Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng cơ bản