Chi bộ Đoàn thể - Y tế - Xây dựng cơ bản họp tổng kết cuối năm 2016


Chi bộ Đoàn thể - Y tế - Xây dựng cơ bản họp tổng kết cuối năm 2016

20/12/2016

Thực hiện hướng dẫn số: 72/HD-ĐU ngày 28/11/2016  của Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ GTVT, chi bộ Đoàn thể - Y tế - Xây dựng cơ bản đã họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong chi bộ.
Hội nghị được diễn ra ngày 14/12/2016, tại phòng họp tầng 3 - Nhà điều hành, cơ sở Vĩnh Yên, Trường Đại học Công ngệ GTVT.
1. Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên:
Sau khi đảng viên trong chi bộ nghiêm túc tự kiểm điểm và tự nhận mức xếp loại, chi bộ đã có những ý kiến thảo luận, nhận xét, đánh giá, đóng góp ý kiến cho đảng viên và thực hiện biểu quyết phân loại cho từng đảng viên trong năm 2016.
2. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng
Sau khi nghe phổ biến nội dung đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, căn cứ vào việc thực hiện 5 nhiệm vụ chính, các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, phân tích kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên của chi bộ Đoàn thể - Y tế - Xây dựng cơ bản trong năm 2016 và thống nhất chấm điểm đánh giá.
3. Kết quả hội nghị:
- 100% thống nhất đánh giá tập thể: Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
- Chi bộ có: 02 đồng chí đạt mức phân loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 08 đồng chí đạt mức phân loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và ngoài trời