DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC KẾT HỢP GIỮA SẢN XUẤT VÀ THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI CƠ SỞ VĨNH PHÚC TỪ THÁNG 9 ĐẾN HẾT 31/12/2016


DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC KẾT HỢP GIỮA SẢN XUẤT VÀ THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI CƠ SỞ VĨNH PHÚC TỪ THÁNG 9 ĐẾN HẾT 31/12/2016

12/09/2016

Thực hiện yêu cầu chỉ đạo của Hiệu trưởng, Ban XDCB xin dự thảo kế hoạch thực hiện và đề xuất quy trình quản lý chất lượng và thanh quyết toán các hạng mục công việc kết hợp giữa sản xuất và thực tập của sinh viên tại cơ sở Vĩnh Phúc từ tháng 9 đến hết 31/12/2016 (File đính kèm), rất mong ý kiến đóng góp của các đơn vị gửi về Ban XDCB  để sớm hoàn thiện quy trình thực hiện các công trình đã nêu trong dự thảo.

Ban Xây dựng cơ bản xin trân trọng cảm ơn.