Văn bản Pháp quy của Nhà nước về hoạt động KHCN


Văn bản Pháp quy của Nhà nước về hoạt động KHCN

18/04/2017

1. Văn bản của Quốc Hội, Chính phủ

- Luật Khoa học Công nghệ: Luật số 29/2013/QH13, ngày 18/6/2013

2. Văn bản Bộ Tài chính

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/09/2015 hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thông tư 27/2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sư dụng ngân sách nhà nước

3. Văn bản Bộ GTVT

- Quyết định số 52/QĐ-BGTVT Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ GTVT.