Quy trình - Biểu mẫu đề tài KHCN các cấp: Nhà nước; Bộ GTVT; TP. Hà Nội và Tỉnh Vĩnh Phúc


Quy trình - Biểu mẫu đề tài KHCN các cấp: Nhà nước; Bộ GTVT; TP. Hà Nội và Tỉnh Vĩnh Phúc

21/04/2017

1. Mẫu đề xuất đề tài KHCN cấp Nhà nước (file đính kèm)

   - Các chương trình KHCN cấp Nhà nước (xem tại đây).

2. Quy trình - Biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ GTVT​ (xem tại đây)

  - Danh sách đề tài KHCN cấp Bộ GTVT hàng năm do Trường ĐH Công nghệ GTVT chủ trì (xem tại đây)

  - Các chương trình KHCN cấp Bộ GTVT (xem tại đây)

4. Mẫu đề xuất nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ GTVT (xem tại đây)

Quy định về quản lý nhiệm vụ Môi trường sử dụng NSNN do Bộ GTVT quản lý theo Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ GTVT

5. Mẫu đề xuất đề tài KHCN cấp TP. Hà Nội (file đính kèm)

  - Các chương trình KHCN cấp TP. Hà Nội (xem tại đây)

  - Công văn số 142/SKHCN-KHTC ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018 (xem tại đây).

6. Mẫu đề xuất đề tài KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Phúc (file đính kèm)

  - Các chương trình KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Phúc (xem tại đây)

  - Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI (2016 - 2017) (xem tại đây)

Phiếu đề xuất gửi về Phòng KHCN&HTQT (Phòng 205 - Nhà H3) và file mềm theo địa chỉ email: phongkhcn@utt.edu.vn.